Siekiantiems investuoti į žemės ūkio valdas – lengvatinės paskolos

Nemažai ūkininkų paramos lėšas naudoja geresnei žemės ūkio technikai įsigyti Nemažai ūkininkų paramos lėšas naudoja geresnei žemės ūkio technikai įsigyti

Iki metų pabaigos Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) priima paraiškas pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano (SP) intervencinę priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas“ (tęstinis – tik paskoloms). 

Akivaizdi paramos nauda

„Esu ne tik ūkininkas, bet ir konsultantas, daug važinėju po ūkius ir visuose matau modernią techniką, pritaikytas šiuolaikines technologijas. Didelė jų dalis įsigyta įgyvendinant investicinius projektus. Ir aš pats pasinaudojau parama, teikiama pagal Lietuvos kaimo plėt­ros 2014–2020 m. programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Man buvo skirta 50 tūkst. eurų. Kadangi esu jaunasis ūkininkas, paramos intensyvumas buvo 60 proc. Įgyvendindamas projektą, nusipirkau diskinę pneumatinę sėjamąją, diskinį sku­tiką, barstytuvą“, – priemone patenkintas Ukmergės rajo­ne augalininkystės ūkį plėtojantis Aivaras Diliūnas.

Širvintų rajone ūkininkaujantis Mindaugas Staniulis, pasinaudodamas pagal tą pačią veiklos sritį skirta 50 tūkst. Eur parama, įsigijo modernų kombainą.

„Tuo metu dar buvau jaunasis ūkininkas, tad skirtos paramos intensyvumas buvo 60 proc. Tačiau plane numatytų­ kombainų tuo metu rinkoje nebuvo, nusprendžiau pirkti galingesnį bei modernesnį, kainavusį 165 tūkst. Eur, tad paramos intensyvumas rea­liai sumažėjo. Teko kreiptis­ į banką paskolos, bet įsigyta­ technika esu patenkintas. Ši in­vesticija labai pasiteisino“, – patirtimi dalijasi ūkininkas.

Ūkininkai aktyviai naudojasi ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strategi­nio plano (SP) investicijoms skir­ta parama. NMA duomenimis, per š. m. balandžio–gegužės mėnesius vykusį kvietimą paramai, skiriamai dotacijomis bei lengvosiomis paskolomis, pagal intervencinę priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas“ buvo pateiktos 248 paraiškos, o prašoma suma siekia­ daugiau kaip 59,8 mln. Eur. Nuo š. m. birželio 3 d. gali­ma teikti paraiškas tik paramai lengvatinėmis paskolomis­ gauti.

„Įvertinus dabartinę geopoli­tinę situaciją, manau, parama lengvatinėmis paskolomis yra gera priemonė, padedanti išsaugoti ūkio ekonominį gyvybingumą“, – teigia A. Diliūnas.

Paskolos dydis ir naudojimo sąlygos

Kaip teigia Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento Paramos­ verslui skyriaus vyriausioji spe­cialistė Milda Jusienė, lengvatinėms paskoloms teikti  pagal SP priemonę ,,Investicijos į žemės ūkio valdas“ 2024 m. buvo numatyti 28 mln. Eur. Preliminariais duomenimis, per balandžio–gegužės mėnesius vykusį kvietimą paprašyta paskolų už 3,4 mln. Eur. Nepanaudo­tas lengvatinėms paskoloms skirtas lėšų likutis bus naudojamas­ per ateinančius kvietimus.

Pagal SP intervencinę priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas“ didžiausia lengvatinės paskolos suma vienam paskolos gavėjui – 200 tūkst. Eur. Paskolos lėšomis galima apmokėti 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Lengvatines paskolos lėšas galima naudoti­ fi­nansuoti investicijas, kurios­ skirtos žemės ūkio produktų gamybai bei žemės ūkio valdoje pagamintų ir (arba) išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimui, įskaitant pirminį perdirbimą, bei tiekimą rinkai.

Kaip akcentuoja M. Jusienė,­ lengvatinės paskolos teikiamos tiek investicijoms, kurias įgyvendinant modernizuojami pie­ninės, mėsinės ir kitos galvi­jininkystės, augalininkystės, so­­dininkystės, daržininkystės­ bei uogininkystės sektorių ūkiai, di­dinant konkurencingumą, skatinant didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų kūrimą, diegiant inovacijas, naujas technologijas, skatinant tvarią žemės ūkio produktų gamybą bei ją skaitmenizuojant, tiek ir apyvartiniam kapitalui. Lengvatinė paskola investicijoms gali būti suteikta 5 metams nuo paskolos sutarties su finansų tarpininku pasirašymo, paskolos suteikimo apyvartinėms lėšoms ilgiausias laikotarpis – 3 metai.

Lengvatinė paskola suteikiama

Lengvatine paskola pagal SP intervencinę priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas“ gali naudotis fiziniai asmenys, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą, užsiimantys žemės ūkio veikla ir (arba) valdoje pagamintų ir (arba) užaugintų žemės ūkio produktų perdirbimu, įskaitant pirminę gamybą, bei pateikimu rinkai. Taip pat juridiniai asmenys, savo vardu įregistravę valdą ir užsiimantys žemės ūkio veikla ir (arba) užaugintų žemės ūkio produktų perdirbimu, įskaitant pirminį perdirbimą, bei pateikimu rinkai. Paskolos suteikiamos ir pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja tik savo narių valdo­se pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus, perdirba bei realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, reikalavimas turėti savo vardu įregistruotą valdą netaikomas. Pareiškėjai turi atitikti ir kitas intervencinės priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytas sąlygas ir reikalavimus gauti lengvatinę paskolą.

Paramos paraiška ir su ja teikiami dokumentai NMA turi­ būti pateikiami per Žemės ūkio mi­nisterijos informacinę sistemą (ŽŪMIS) iki 2024 m. gruodžio 31 d., tačiau ne ilgiau, nei pasiekiama paraiškų priėmimo etapui skirta lėšų suma.

Vytauto RIDIKO nuotr.

Atnaujinta Trečiadienis, 03 liepos 2024 09:01