Smulkių-vidutinių ūkių plėtrai – svari parama

Žemės ūkio technika yra brangi ir vis brangsta, tad plėtoti savo ūkį be paramos – labai sunku Žemės ūkio technika yra brangi ir vis brangsta, tad plėtoti savo ūkį be paramos – labai sunku

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenimis, 2021 m. ūkiai, kurių plotas yra iki 30 hektarų, sudarė beveik 90 proc. visų šalies ūkių. Žemės ūkio ministerija (ŽŪM), siekdama sustiprinti šiuos ūkius, Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginiame plane (Strateginis planas) labai smulkių ir smulkių bei vidutinių ūkių plėtrai numatė 60 mln. eurų. 

Rugsėjo 2 d. – spalio 31 d. skelbiamas kvietimas paraiškoms paramai pagal Strateginio plano intervencinę priemonę „Smulkių-vidutinių ūkių plėtra“ teikti. Šiam kvietimui numatyti 9 mln. Eur paramos lėšų.

Reali paramos nauda

Pasak ŽŪM Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos ­de­partamento Paramos verslui skyriaus vyriausiosios specialistės Snieguolės Valiulienės, tai jau antras kvietimas teikti paraiškas paramai pagal Stra­teginio plano intervencinę priemonę „Smulkių-vidutinių ūkių plėtra“. Per praėjusių metų pabaigoje vykusį kvietimą paramos kreipėsi 81 pareiškėjas, o prašoma suma perkopė 13 mln. Eur. 36 pareiškėjams parama jau patvirtinta, kitų paraiškos dar­ vertinamos.

„Plėtoti smulkų ūkį be paramos labai sunku. Produkcijos supirkimo kainos mažos, o technika, įranga, technologi­jos – brangios ir vis brangsta.­ Nėra balanso tarp smulkaus ūki­ninko pajamų ir ūkiui modernizuoti reikalingų išlaidų.­ Kadangi ūkį pradėjau kurti­ nuo nulio, 15 tūkst. Eur para­ma, suteikta pagal Lie­tuvos kai­mo plėtros 2014–2020 m. prog­ramos priemonę „Parama smul­kiems ūkiams“, buvo labai reikš­minga. Už ją nusipirkau traktorių, grėblį. Gerai, kad ir toliau remiami smulkūs ir vidutiniai ūkiai“, – teigia Kelmės rajone mėsinius­ galvijus auginantis Tadas Pet­kevičius.

Didžiausia parama pagal Strateginio plano intervencinę priemonę „Smulkių-vidutinių ūkių plėtra“ – iki 200 tūkst. Eur. Paramos intensyvumas – iki 65 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų be PVM. Jau­niesiems ūkininkams paramos intensyvumas – 80 proc.

Dėmesys visiems sektoriams

Kaip pažymi ŽŪM specialis­tė S. Valiulienė, parama teikiama įvairių sektorių ūkiams. Pareiškėjais gali būti fiziniai asmenys, savo vardu kaip valdos valdytojai įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkininko ūkį, arba juridiniai asmenys, savo vardu įregistravę žemės ūkio valdą, ir kurie nepertraukiamai užsiima žemės ūkio veikla ne trumpiau kaip vienerius metus iki paraiškos pateikimo.

Paraišką galima teikti ir su partneriu (fiziniu/juridiniu asmeniu), tik pareiškėjo bei part­nerio pajamos iš žemės ūkio veiklos per vienerius metus iki paraiškos pateikimo turi suda­ryti ne mažiau kaip 50 proc. vi­sų ūkio subjekto pajamų. Partnerių skaičius nėra ribojamas.

„Parama skiriama, jei pareiškėjo ir jo partnerio valdos ekonominis dydis paraiškos teikimo metu yra ne mažesnis kaip 16 tūkst. 001 Eur ir ne didesnis kaip 30 tūkst Eur“, – pabrėžia ŽŪM specialistė. 

Žemės ūkio informacijos ir­ kaimo verslo centro duome­nimis, 2024 m. pradžioje Lietu­voje buvo 5715 tokių ūkių.

Galimas lėšų naudojimas

Paramos pagal intervencinę priemonę „Smulkių-vidutinių ūkių plėtra“ lėšas galima naudoti žemės ūkio produktų gamybai, žemės ūkio valdoje pagamintų ir (arba) užaugintų žemės ūkio produktų perdirbimui, įskaitant pirminį perdirbimą, pateikimui rinkai. 

Už paramos lėšas galima pirkti naują žemės ūkio techniką bei įrangą, naujus technologinius įrenginius, naują kom­piuterinę įrangą, naujas­ N kategorijos transporto priemones, skirtas žemės ūkio produktams gabenti. Taip pat finansuojama projekte numatytai veiklai būtinų pastatų ir­ (arba) statinių nauja statyba, rekonst­ravimas ar kapitalinis remontas, naujų statybinių medžiagų, daugia­mečių augalų­ įsigijimas ir jų so­dinimo darbai, infrast­ruktūros valdoje įrengimas, kompensuojamos su projekto įgyvendinimu susijusios bend­rosios išlaidos.

„Intervencinė priemonė „Smulkių-vidutinių ūkių plėtra“ – galimybė modernizuoti smulkius ir vidutinius ūkius, sutei­kiant jiems inovatyvumo, diegiant aplinkai bei klimatui drau­giškesnes technologijas. Tik­ teikiant paraišką reikėtų­ įsivertinti savo realius pajėgumus, kad projektas būtų sėkmingai­ įgyvendintas“, – potencialių pa­reiškėjų dėmesį atkreipia S. Va­liulienė.

Vytauto RIDIKO nuotr.