Įsipareigojimai ganant gyvulius

Dalyvaujantiesiems Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklose ūkininkams primename prisiimtus įsipareigojimus, susijusius su ganiavos laikotarpiu bei ganymo intensyvumu.

Dalyvaujantiesiems priemonės „Agrarinė aplinko­sau­­ga ir klimatas“ veiklo­se „Eksten­syvus pievų tvar­kymas, ganant gyvulius“, „Spe­cifinių pie­vų tvarkymas“, „Eks­tensy­vus šlapynių tvarkymas“, „Van­dens telkinių ap­sauga nuo taršos ir dirvos ero­zijos ariamoje že­mėje“, „Ri­zikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, „Nyks­tančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natū­ra­liose bei pusiau natūralio­se pievose“, „Nyks­­­tančios meldinių nendrinukių popu­liacijos buvei­nių saugojimas šlapynėse“ nustatytas gania­vos terminas nuo gegužės 1 d. iki spalio 30 d.

* Vykdantys veiklą „Eks­ten­­syvus pievų tvarkymas, ganant gy­vulius“ pareiš­kė­jai įsi­parei­go­tuose laukuose gany­ti gyvulius privalo ne ma­žesniu kaip 0,3 sutartinio gyvulio (SG)/ha ir ne di­desniu intensyvumu kaip 1 SG/ha. Nenuganytos žolės likučius nušienauti ir išvežti privalu iki spalio 30 d.

* Tvarkantys specifines pievas ūkininkai vidutiniškai ganiavos laikotarpiu turi ganyti ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG/ha įsipareigotame pagal priemonės veiklą plote. Šienavimą pradėti jie gali ne anksčiau kaip liepos 15 d. Nušienautą žolę draudžiama smulkinti ir paskleisti, iki spalio 15 d. žolė privalo būti išvežta iš lauko. Taip pat iki šios datos būtina nušienauti nenuganytos žolės likučius.

* Dalyvaujant veikloje „Eks­tensyvus šlapynių tvarkymas“, ganiavos laikotarpiu ga­nyti galima ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG/ha pagal veiklą deklaruotame lauko plote. Nenuganytos žolės likučiai turi būti nušienauti. Šienavimą galima pradėti ne anksčiau kaip liepos 15 d. Pašalinti nenušienautą žolę bei nenuganytos žolės likučius privalu iki kitų metų kovo 1 d.

* Ūkininkai, dalyvaujantys veikloje „Vandens telki­nių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamoje že­mėje“, laikyti gyvulius ir vidutiniškai ganiavos laikotarpiu ganyti turi ne mažesniu intensyvumu kaip 0,3 SG/ha ir ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG/ha deklaruoto ploto. Nenuganytos žolės likučius nušienauti ir išvežti būtina iki spalio 30 d.

* Jei ūkininkai, dalyvaujantys veikloje „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, ganykloje arba pieva paverstame lauke ganys gyvulius, ganyti jie privalės ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG/ha įsipareigotame lauke. Nenuganytos žolės likučius nušienauti ir išvežti reikia iki spalio 30 d.

* Vykdydami veiklą „Nyks­tančios meldinių nendrinu­kių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“, pareiškėjai įsipareigoja eks­tensyviai ganyti tik nušienautose teritorijose ir ganyti nerišant gyvulių. Ganyti ganiavos laikotarpiu galima ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG/ha įsipareigotame plote. Ganiavą privalu baigti spalio 15 d.

* Tuo tarpu pareiškėjai, dalyvaujantys veikloje „Nyks­tan­čios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“, ganiavos laikotarpiu turi ganyti ne mažesniu intensyvumu kaip 0,3 SG/ha ir ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG/ha dek­laruoto ploto. Ganyti galima visame pagal veiklą deklaruotame plote, ganymą baigti būtina iki spalio 15 d.

Nacionalinės mokėjimo agentūros inform.

Atnaujinta Penktadienis, 09 birželio 2017 08:33