Pavasaris – padangų keitimo metas

Atliekų tvarkymo įstatymo 3418 straipsnio 8 daly­je nurodoma, kad transporto priemonių techninės prie­žiūros ir remonto paslaugas teikiančios įmonės privalo: nemokamai iš transporto priemonių naudotojų (fizinių asmenų – gyventojų) priimti transporto priemonių tech­ninės priežiūros ir remonto veiklos metu susidariu­sias apmo­kestinamųjų gaminių atliekas; šias atliekas, iš­sky­rus tinkamas pakartotinai naudoti dalis, transporto priemonės naudotojui atiduoti draudžiama; transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklos metu susidariusias apmokestinamųjų gaminių atliekas reikia perduo­ti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui.

Vadovaujantis įstatymu, trans­porto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančios įmonės, keisdamos padangas, senųjų transporto priemonių naudoto­jams atiduoti negali. Visų šių padangų atliekų nemokamą surinkimą iš transporto priemonių techninės priežiūros bei remonto paslaugas teikiančios įmonės ir perdavimą tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui privalo užtik­rinti licencujuotos padangų gamintojų ir importuotojų organizacijos (VšĮ „Padangų importuotojų organizacija“ ir individualiai padangų atliekų tvarkymą organizuojantys padangų gamintojai bei importuotojai). Prievolė taikoma ir naudotų padangų importuotojams, kurie pirmą kartą verslo tikslais tiekia padangas Lietuvos Respublikos rinkai.

Įstatymo 3418 straipsnio 6 da­lyje nurodyta, jog padangų platintojai privalo, nereikalaudami papildomai sumokėti, priimti vartotojo atiduodamas padangų atliekas tuo atveju, jeigu jos skirtos tam pačiam transporto priemonės tipui ir padangų skaičius (skaičiuojant vienetais) atitinka jo perkamų padangų skaičių. Iš vartotojų priimtas padangų atliekas turi perduoti jas turinčiam tei­sę tvarkyti at­liekų tvarkytojui arba atiduo­ti jas padangų gaminto­jams ar importuotojams. Prekybos vietoje teikti ra­šytinę informa­ciją vartotojams, kaip jie gali atiduoti padangų atliekas platintojams. Ši prie­volė taiko­ma ir naudotų padan­gų im­portuotojams, kurie pirmą kar­tą verslo tiks­lais tiekia pa­­dangas Lietu­vos Respublikos rinkai.

Antanas LEŠČAUSKAS

Šilalės rajono aplinkos agentūros vedėjas

 

Atnaujinta Penktadienis, 31 kovo 2017 10:10