Politikai palikti be priežiūros

Pagaliau baigėsi keturis mėnesius trukusios disku­sijos apie savivaldybės tarybos politikus turinčios pri­žiūrėti Etikos komisijos pirmininko postą. Opozicijai atsisakius vadovauti neveiksniai komisijai, Šilalės rajono meras Jonas Gudauskas į šį vieną atsakingiausių politinių postų delegavo konservatorę Teresę Ūksienę.

Pasijuto valdančiųjų ignoruojamas

Vietos savivaldos įstatyme nustatyta, kad savivaldybės Etikos komisijai vadovauja tarybos valdančiajai daugumai nepriklausančių politikų ar opozicinių frakcijų atstovas. Penkis narius turinti partijos „Tvarka ir teisingumas“ frakcija Šilalės savivaldybės taryboje į šį postą, tarybai pradėjus darbą, buvo delegavusi jauniausią jos narį Tadą Bartkų. Tačiau jau pra­ėjusių metų spalį rajono merui jis išsiuntė prašymą atleisti iš pirmininko pareigų.

Bene aktyviausiai šioje kadencijoje dirbantis T. Bartkus aiškina, kad jo atsistatydinimo priežastis nėra pernelyg didelis jo paties užimtumas, nors Vietos savivaldos įstatymas reikalauja Etikos komisijos posėdžius kviesti ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Daug didesnė problema, jo nuomone, yra komisijos narių priešiškumas bei visiškas nenoras dirbti. Šią priežastį T. Bartkus nurodė ir merui adresuotame prašyme. Ja­me teigiama, jog kai kurie komisijos nariai, pavyzdžiui, Jonas Šedbaras, nėra dalyvavę nė viename posėdyje, o T. Ūksienė atėjo tik į kelis pirmuosius. 

„Nors Etikos komisija, pagal įstatymą, priklauso opozicijai, meras į ją deleguoja sau palankius visuomenininkus bei tarybos narius. Dėl to iš opozicijos aš ten esu vienas ir, kai reikia svarstyti kokį nors klausimą, palaikymo nesulaukiu. Bet ir tai dar ne vienintelė priežastis, dėl kurios atsistatydinu: kur kas svarbiau, jog komisijos sprendimai jokios įtakos tarybai neturi. Kadangi dirbame tuščiai, manau, kad neverta gaišti laiko“, - sako T. Bartkus.

Lėmė mero pasirinkimas

Nors T. Bartkus prašymą atleisti jį iš posto parašė spalį, į savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę šis klausimas buvo įtrauktas tik gruodžio pabaigoje. Neva J. Gudauskas spalį negavęs jokio prašymo. Taryba T. Bartkaus atsistatydinimo nepriėmė, o patys politikai juokavo, kad jiems be normaliai veikiančios Etikos komisijos dar geriau. Bet „tvarkietis“ nenusileido: radęs progą, vis paklausdavo mero, ar galima prievarta versti dirbti Etikos komisijoje. Atsakymas visada būdavo tas pats: J. Gudauskas aiškino, jog apsispręsti turi partijos, kuriai šis postas skirtas, frakcija.

Kovo 15 d. „tvarkiečių“ frak­cijos seniūnas Vytautas Jucius įteikė merui raštą, kuriuo pranešė, kad frakcija atšaukia T. Bartkų iš Etikos komisijos pirmininko pareigų ir kito nario į šią komisiją nedeleguos. Tai suteikė teisę merui teikti tarybai naujo Etikos komisijos pirmininko kandidatūrą. J. Gudauskas į šį postą pasiūlė konservatorę T. Ūksienę. Nors žino, kad ji buvo tik pirmuosiuose Etikos komisijos posėdžiuose, nors Vie­tos savivaldos įstatymas reikalauja, jog komisija posėdžiautų kiekvieną mėnesį

„Tai pirmas atvejis Lietuvoje, kai opozicija atsisako jiems skirto posto. Jų vietos užimti nenorime, bet Etikos komisijos pirmininku gali dirbti tik savivaldybės tarybos narys. Teresė turi daug karčios gyvenimiškos patirties, ji tuos klausimus išspręs be emocijų“, - Kontrolės komiteto nariams sakė J. Gudauskas.

Komisijoje dirbs tie patys

Nors T. Bartkus savo prašyme teigė, jog Etikos komisijos nariai dirba neatsakingai, nelanko posėdžių, tarybos na­riams pateiktame sprendi­mo projekte meras pasiūlė patvirtinti tokios pat sudėties Etikos komisiją. J. Gudauskas paaiškino, jog, peržiūrėjęs protokolus bei pasikalbėjęs su komisijos nariais, įsitikino, kad Etikos komisija posėdžiauti galėjo, nes kvorumas susirinkdavo. Pasak jo, komisijos nariai skundėsi, jog negauna T. Bartkaus pranešimų apie posėdžius. Nors juos siųsti turėjo tarybos narius aptarnaujantys savivaldybės darbuotojai...

„Nebuvo pagrindo nepasitikėti komisijos nariais. Jūs atsisakėte dėl to, kad nematėte reikalo posėdžiauti kiekvieną mėnesį, kaip reikalauja įstatymas. Neatlikote savo pareigos, todėl teikiu kito komisijos pirmininko kandidatūrą“, - sakė meras.

Už maištą T. Bartkus gavo pylos ir nuo „darbiečio“ Alfonso Motuzo, pareiškusio, jog buvęs Etikos komisijos pirminin­kas pats pažeidė Viešųjų ir privačių interesų de­rinimo valsty­bės tarnyboje įstatymą, nes esą neteisėtai buvo paskirtas į pareigas Rietavo miškų urėdijoje, todėl opozicija į komisiją turėtų deleguoti kitą narį. T. Bartkus pagrasino dėl šmeižto kreiptis į teismą.

Pasišaipė iš opozicijos?

Kodėl partijos „Tvarka ir teisingumas“ frakcija Šilalės savivaldybės taryboje atsisakė vieno svarbiausių, įstatymu jiems garantuoto, posto, tarybos nariai taip ir neišgirdo - opozicinės frakcijos vadovas V. Jucius dėl ligos posėdyje nedalyvavo.

Apie tai paklaustas praėjusią savaitę, „Šilalės artojui“ jis paaiškino, jog atsisakymą lėmė tie patys motyvai, kaip ir T. Bart­kaus apsisprendimą. 

„Tiek Etikos, tiek Antikorupcijos komisijoje visą laiką jaučiami trukdžiai - sunku sušaukti posėdžius, patvirtinti darbotvarkę, todėl suteikėme galimybę valdančiajai daugumai dirbti. Tegul sau posėdžiauja, o jei matysime, kad priima neteisingus sprendimus, turėsime galimybę kreiptis į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją“, - sakė V. Jucius.

Anot „tvarkiečių“ frakcijos seniūno, pakeitus T. Bartkų kitu frakcijos atstovu, niekas nepasikeistų, nes visi kiti Etikos komisijos nariai yra deleguoti mero, kuris faktiškai ir diriguoja Etikos komisijos veiklai. 

V. Jucius įsitikinęs, jog atsakomybę už Etikos komisijos pirmininką turės prisiimti meras.

„Manau, kad jis specialiai parinko sau palankius žmones, bet privalėtų įvertinti, ar jie gali dirbti. Nenoriu įžeisti garbingo amžiaus moters, tačiau konservatoriai dėl tokio pasirinkimo turėtų raudonuoti. Jie pa­tys akivaizdžiai demonst­ruoja, kaip galima imituoti darbą“, - įsitikinęs opozicinės partijos savivaldybės taryboje atstovas.

Tremtinė, pe­dagogė, poetė T. Ūksienė šių metų birželį švęs 86-ąjį gimtadienį. Garbus jos amžius, jėgos ir galimybės jau daug ko nebeleidžia daryti. Deja, patys konservatoriai savo partijos narės, atrodo, nebrangina.

Daiva BARTKIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Atnaujinta Antradienis, 25 balandžio 2017 08:16