Norintiesiems keisti asbestinius stogus

A. AMBROZOS nuotr. A. AMBROZOS nuotr.

Atkreipiame dėmesį, kad keičiasi paramos paraiškų teikimo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ grafikas. Paraiškos priimamos nuo gegužės 2 d. iki gegužės 31 d.

Siekiant supaprastinti paramos skyrimo pagal KPP priemonę tvarką, kainos pagrįstumui vietoje didžiausių įkainių bus taikomos orientacinės kainos (su paraiška nereikės teikti trijų komercinių pasiūlymų, o prašoma paramos suma bus apskaičiuojama pagal orientacines kainas).

Remiama veikla ir paramos dydis

Parama teikiama kaimo vie­­tovėje esančio gyvenamojo namo, priklausančio fiziniam asmeniui, visai asbestinei stogų dangai pakeisti (ūkiniai bei visuomeninės paskirties pastatai neremiami). Parama teikiama gyvenamosios paskirties vienbučiui, dvibučiui ir daugiabučiui namui. Didžiausia suma vienam projektui – 2000 eurų, paramos intensyvumas – 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Galimi pareiškėjai

Paraišką paramai gauti gali teikti kaimo gyventojas – fizinis asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų, iki paraiškos pateikimo nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruojantis kaimo vietovėje (savivaldybės centras nėra kaimo vietovė), kurios gyventojų skaičius neviršija 6000. Sodo bendrija – netinkama teritorija. Pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką per visą KPP įgyvendinimo laikotarpį vienam gyvenamajam namui pagal remiamą veiklą. Paraišką gali teikti asmuo, kuris yra nebaigęs įgyvendinti projekto pagal kitas KPP priemones, jeigu teisės aktuose nenumatyta kitaip.

Įsipareigojimai

Pareiškėjas įsipareigoja įgy­vendinti projektą per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo, taip pat lik­viduoti asbesto turinčių ga­minių atliekas, susidariusias keičiant stogą, ir su mokėjimo prašymu pateikti pažymą iš įmonės, tvarkančios asbesto atliekas, apie jų pašalinimą.

Informacija apie įmones, tvar­­kančias asbesto atliekas, as­besto atliekų surinkimo aikš­­teles bei sąvartynus pateikia­ma Aplinkos ministerijos interneto svetainėje (www.am.lt).

Tinkamos finansuoti išlaidos

Tinkamoms finansuoti išlaidoms priskiriamos stogo keitimo medžiagų (stogo dangos), statybinių medžiagų, bū­tinų stogo dangai pakeisti, įsigijimo, asbestinių atliekų transportavimo iki šalinimo vietos ir jų šalinimo paslaugų pirkimo išlaidos.

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad viešinimo išlaidos, statybos darbai, taip pat stogą laikančiosios konstrukcijos, stogo šiltinimo medžiagos arba medžiagos termoizoliaciniam sluoksniui įrengti kompensuojamos nebus.

Finansuojama paramos suma už įsigytas statybines (sto­go dangos keitimo) medžiagas nustatoma pagal įgyvendinimo taisyklėse numa­tytas Nacionalinės mokėji­­­mo agen­tūros patvir­tintas kainas, ten­kančias 1 m² stogo plotui uždeng­ti (su persidengimu). 

Papildomą in­formaciją tei­kia Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departa­mento Alterna­ty­­viosios veik­los sky­riaus vyr. specia­listė Eglė Neniškienė, tel. (8-5) 2-39-84-63, el. p.: egle.nenis­Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Žemės ūkio ministerijos inform.

Atnaujinta Penktadienis, 05 gegužės 2017 09:55