Įstatymo klaida ūkininkų žemę padalijo pusiau

Vingininkų kaime gyvenanti ūkininkė Zita Saročkienė sulaukė netikėto skambučio. Paskambino kažkoks nepažįstamas vyras ir pasiūlė pirkti nedidelį, 30 arų sklypą už pusantro tūkstančio eurų. Moteris mintyse sumetė, kad už hektarą išeitų apie 5000 eurų. Bet Šilalės rajone tokių žemės kainų kol kas nėra. Tačiau labiausiai nustebino ne kaina, nors ji ir atrodė fantastinė. Moters žiniomis, daugiausiai už hektarą čia buvo…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1528 kartai
 • Atnaujinta Penktadienis, 08 balandžio 2016 10:48

Prasidėjo laukinių gyvūnų vakcinavimas

Kovo pabaigoje prasidėjo laukinių gyvūnų oralinės vakcinacijos nuo pasiutligės pavasarinis etapas. Šiame etape vakcinavimas vyks tik buferinėse (pasienio) teri­torijose, besiribojančiose su Rusijos Federacijos Kali­ningrado sritimi, Lenkija ir Baltarusija. Kaip ir kasmet, iš lėktuvų bus mėtomi jaukai su vakcina. Laukinių gyvūnų vakcinavimas pradedama nuo vakarinio Lietuvos pakraščio, lėktuvai kils iš Klaipėdos oro uosto. Priklausomai nuo oro sąlygų, šį etapą planuojama baigti…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1535 kartai
 • Atnaujinta Penktadienis, 08 balandžio 2016 10:44

Neįgalieji domisi profesinės reabilitacijos programa

Daugeliui neįgaliais tapusių žmonių į visavertį gyve­nimą sugrįžti gali padėti profesinės reabilitacijos pas­laugos. Tauragės teritorinė darbo birža nuo 2015 m. įgyvendina Europos socialinio fondo lėšomis fi­nan­suo­­jamą projektą „Pagalba neįgaliesiems“. Jo dė­ka žmo­nėms su negalia sudarytos palankios sąlygos ir ap­lin­­ky­bės atkurti darbingumą, įgyti naujų profesinių ge­bėjimų, atgauti pasitikėjimą savo jėgomis, įsidarbinti ar pradėti nuosavą verslą. Iki šių metų kovo dalyvau­ti profesinėje…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1442 kartai
 • Atnaujinta Antradienis, 05 balandžio 2016 13:40

Ūkininkai nebesitiki geresnių laikų

Trečiadienį šimtai šalies ūkininkų surengė demonst­raciją Vilniaus širdyje - iškėlę virš galvų gedulinga juos­tele perrištus žemės ūkio ministrės Virginijos Balt­raitienės bei lietuviškų juodmargių portretus, žygiavo Ge­dimino prospektu iki Seimo. Demonstracijoje dalyvavo ir būrys smulkesniųjų Šilalės ūkininkų, jau nebesitikinčių sulaukti geresnių laikų. Kainą sumažino trečdaliu Pieno rinkoje susidariusią padėtį dabar jau sunku suprasti ne tik patiems ūkininkams, bet ir žemės ūkio…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1772 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 25 balandžio 2016 09:44

Atsidūrė teroristinių išpuolių centre

Per antradienio išpuolius Briuselio oro uoste bei miesto centre esančioje metropoliteno stotyje žuvo mažiausiai 35 žmonės ir maždaug 250 buvo sužeisti. Teroro išpuolio metu Briuselyje buvo net keli Lietuvos politikai – europarlamentarai Zigmantas Balčytis, Petras Auštrevičius, Valentinas Mazuronis bei Bronis Ropė, eurokomisaras Vytenis Andriukaitis ir Seimo narys, Lietuvos delegacijos NATO parlamentinėje asamblėjoje pirmininkas Re­migijus Žemaitaitis. Lietuvos politikai per sprogimus Briuselyje…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1498 kartai
 • Atnaujinta Penktadienis, 01 balandžio 2016 09:30

Ūkininkų neviltis - penas politikieriams

Pirmadienį Šilalės kultūros centre susirinkę rajono ūkininkai surengė kovo 30 d. Vilniuje organizuojamo mitingo repeticiją. Nors karvių į Šilalę neatsivežė, emocijos liejosi per kraštus. Kelios valandos žodžių karo pilnutėlėje salėje. Taip būtų galima pavadinti žemės ūkio ministrės Virginijos Baltraitienės susi­ti­kimą su ūkininkais. Vienu metu atrodė, kad jie mi­nistrei net neleis šnekėti. Vis dėlto pokalbis įvyko. Nors jis ir nebaigtas -…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1676 kartai
 • Atnaujinta Trečiadienis, 30 kovo 2016 10:50

Ža­dei­kiuo­se me­ras at­ra­do kai­mo bė­dų bė­dą

At­ėję į su­si­ti­ki­mą su ra­jo­no val­džia, ža­dei­kiš­kiai pa­g­rin­di­nės mo­kyk­los sa­lė­je iš­gir­do ke­le­tą svar­bių nau­jie­nų. Pir­mą­ją jie su­ti­ko plo­ji­mais: Ža­dei­kių se­niū­ni­ja ne­bus pri­jung­ta prie Kvė­dar­nos ar ki­taip pa­nai­kin­ta. Jau ku­ris lai­kas nė­ra ir nie­kaip ne­at­si­ran­da Ža­dei­kių se­niū­no, ta­čiau vi­sai ne to­dėl, kad ra­jo­no val­džia ruoš­tų­si se­niū­ni­ją nai­kin­ti. Me­ras Jo­nas Gu­daus­kas pa­ti­ki­no, jog ši­to tik­rai ne­da­rys, ir žmo­nės pra­dė­jo plo­ti. Ki­tos nau­jie­nos…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1767 kartai
 • Atnaujinta Penktadienis, 25 kovo 2016 10:59

Deklaravimo naujovės – rūpestis ūkininkams

Pra­si­dėjo Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 m. pro­gra­mos fi­nan­si­nis lai­ko­tar­pis, ar­tė­ja 2016 m. že­mės ūkio naud­me­nų ir pa­sėlių de­kla­ra­vi­mas. Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je bu­vo pa­tvir­tin­tos nau­jos tie­sio­gi­nių iš­mo­kų ad­mi­nist­ra­vi­mo bei kon­tro­lės tai­syk­lės. Sie­kian­čių tie­sio­gi­nių iš­mo­kų ūki­nin­kų 2016 m. lau­kia ne­ma­žai nau­jo­vių. Apie jas mū­sų ra­jo­no žem­dir­biams bei at­sa­kin­giems spe­cia­lis­tams pa­sa­ko­jo ko­vo pra­džio­je į Ši­la­lę at­vy­ku­sios Na­cio­na­li­nės mo­kė­ji­mo agen­tū­ros at­sto­vės: Že­mės ūkio de­par­ta­men­to…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1569 kartai
 • Atnaujinta Penktadienis, 25 kovo 2016 10:34

Ūkininkus peni viltimi

Pirmadienį Šilalės meras Jonas Gudauskas kviečia ūkininkus į susirinkimą. Vienas iš svarbiausių klausi­mų - rajono ūkininkams nemalonų siurprizą pateiksiantis Žemės ūkio ministerijos paruoštas Gamtinių trūkumų ir specifinių kliūčių turinčių žemės ūkio paskirties žemės plotų identifikavimo žemėlapis. Panašu, kad būtent šis dokumentas gali tapti svarbiausiu artėjančių Seimo rinkimų kampanijos įrankiu. Prašneko apie susidorojimą Antri metai Lietuvoje sklando nerimas dėl naujai rengiamo…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1912 kartai
 • Atnaujinta Penktadienis, 25 kovo 2016 10:23

Duobėti žvyrkeliai - Šilalės valdžios gėda

Kada į Šilalę beatvyktų Seimo narys Remigijus Že­mai­taitis, jo priėmimų visada laukia būrys rinkėjų. Nemažai gyventojų, ypač iš tolimesnių kaimų, prašo nemokamos juridinės konsultacijos, tačiau dažnai žmonės kreipiasi ir dėl aktualių bendruomenėms problemų. Bene didžiausią rūpestį pastaruoju metu kelia susisiekimas su rajono centru - dauguma žvyrkelių jau nebepanašūs į kelius, nes nebeturi net žvyro dangos. Valdžiai keliai nerūpėjo? Seimo narys…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 2196 kartai
 • Atnaujinta Penktadienis, 18 kovo 2016 09:17