„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Kiek atsieina vaiko Pirmoji Komunija?

Viename socialinia­me tinkle buvo išplatintas lapelis, kuriame nu­rodyta, kiek kainuoja paruošti vaiką Pirmosios Komunijos sakramentui. Netru­kus visoje šalyje nuvilnijo gy­ven­tojų pa­si­piktinimas, mat konkretūs įkai­niai šo­kiravo: paprastai akcentuoja­ma, kad tai yra savanoriška auka. Baž­ny­čios tarnai aiškina, jog mokestis renkamas už mokymo priemones ir mokytojų darbą. Visa kita – savanoriška auka baž­nyčiai išlaikyti. Kainos ar aukos? Daugybę diskusijų sukėlu­siame išplatintame lapelyje ne­atskleidžiama,…
 • 0
 • Skiltis: Aktualijos
 • Atnaujinta Penktadienis, 10 Vasario 2017 09:29

Paskatinimą galima gauti ir už nereikšmingą darbą

Šilalės savivaldybės administracija pra­­­ėjusį gruodį valdininkams išmokėjo dau­­giau nei 11 tūkst. eurų vienkartinių prie­dų bei išmokų prie atlyginimų. Apie tai, kad paskatinimus „už labai gerą darbą, aiš­ki­nantis piniginės socialinės paramos tiks­lingumą, lankantis paramos gavėjų šei­mo­se, teikiant socialines paslaugas so­cia­­linės rizikos šeimoms, taip pat už atlik­tas ypatingos svarbos užduotis“ ga­­vo se­niūnijų socialiniai darbuotojai bei savi­val­dybės Socialinės paramos sky­riaus spe­cia­listės, „Šilalės artojas“…
 • 0
 • Skiltis: Aktualijos
 • Atnaujinta Antradienis, 07 Vasario 2017 09:39

Kaimas sukilo prieš paštų naikinimą

Praėjusią savaitę pasklidusi informacija, kad „Lietu­vos paštas“ rengiasi dar šiemet panaikinti kone vi­sus kaimo paštus, daugeliui atrodė neįtikėtina - juk vals­ty­bės vairą perėmę politikai tik ir tekalba apie kaimo gaivinimą. Tačiau blogos žinios turi savybę pasitvirtinti. Trečiadienį „Lietuvos pašto“ vadovai išplatino oficialų pranešimą, jog daugiau nei 350 šalies kaimo paštų dar­bą perims „Ateities laiškininkai“. Žmonėms pašto reikia Pirmieji signalai apie…
 • 0
 • Skiltis: Aktualijos
 • Atnaujinta Antradienis, 07 Vasario 2017 09:36

Surinktas iš gabalų ir su savadarbėmis detalėmis automobilis kelia grėsmę

Automobilio remontas ar naujų detalių keitimas kainuoja tikrai nemažai. Todėl kai kurie vairuotojai taupydami savo transporto priemones patiki neaiškios reputacijos meistrams arba patys imasi tvarkyti, neturėdami tam nei tinkamų sąlygų, nei įgūdžių. Be to, įvairaus plauko „auksarankių“ antram gyvenimui prikeltas nau­dotas automašinas žmonės dažnai įsigyja to net ne­ži­nodami. Europos bendrovės „ERGO Insurance“ Lie­­tuvoje Transporto priemonių žalų administravimo skyriaus vadovas Raimondas…
 • 0
 • Skiltis: Aktualijos
 • Atnaujinta Penktadienis, 03 Vasario 2017 13:12

Šilalės rajono mokyklas išlaikyti kainavo brangiau nei vidutiniškai

Lietuvos laisvosios rinkos instituto (LLRI) analizė at­s­kleidė, jog Šilalės rajono savivaldybėje vienam moki­niui, skai­čiuojant ugdymo ir mokyklų aplinkos išlaikymo lėšas, 2015 m. buvo skiriama 2430 eurų. Ši suma - 10 proc. didesnė už mažųjų savivaldybių (vertinant pagal gy­­ventojų tankį) vidurkį, kuris siekia 2200 Eur. „Vienam Šilalės mokiniui 2015 m. teko 15,2 kv. m bend­ro mokyklų ploto (šalies vidurkis – 13,4…
 • 0
 • Skiltis: Aktualijos
 • Atnaujinta Antradienis, 31 Sausio 2017 09:34

Atliekų tvarkymo centras bylinėjasi su skoli­nin­kais

Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras (TRATC) jau kuris laikas bylinėjasi su skolininkais. Nemaža jų dalis – iš Šilalės rajono. Sausio 1-ąją mūsų rajone TRATC‘ui buvo skolingi 1820 asmenų, o jų skola siekia daugiau nei 100 tūkst. eurų. Tačiau nemokantieji šio mokesčio turi pačių įvairiausių pasi­tei­sinimų. Mokestį už atliekų tvarkymą TRATC renka nuo 2012 me­tų. Bet nuo pat šios prievolės įvedimo…
 • 0
 • Skiltis: Aktualijos
 • Atnaujinta Antradienis, 31 Sausio 2017 09:26

Kultūra pabrango dvigubai

Naujoji šalies valdžia nedvejodama atsisuko kultūros pusėn: Seimo rinkimų favoritas Ramūnas Karbauskis, tapęs Kultūros komiteto pirmininku, pareiškė, kad visi muziejai, parodų salės ir net teatrai turi būti atviri moks­leiviams. Tačiau Šilalėje, atrodo, daroma atvirkščiai. Nuo sausio 1 d. dvigubai išaugo muziejaus bilietų kai­nos, pabrango ir Kultūros centro, Viešosios bibliotekos teikiamos paslaugos. Renginių organizavimas - apmokestinta funkcija? Kultūros įstaigų prašymus suapvalinti…
 • 0
 • Skiltis: Aktualijos
 • Atnaujinta Antradienis, 31 Sausio 2017 09:09

Būtina pateikti atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos 2016 m. ataskaitas

Atliekų susidarymo apskaitos 2016 m. ataskaitas (atliekų susidarymo apskaitos 2016 m. žurnalo duomenų pag­rindu) turi teikti ūkio su subjektai, kurie atitiko bent vieną iš nurodytų kriterijų: 1. privalantys gauti TIPK arba taršos leidimą ir kurių veikloje per kalendorinius me­tus susidarė daugiau nei 6 t nepavojingų ir (ar) 0,3 t pavojingų atliekų (į šį kiekį neįskaičiuojamos mišrios ko­munalinės atliekos, at­liekų są­raše…
 • 0
 • Skiltis: Aktualijos
 • Atnaujinta Penktadienis, 27 Sausio 2017 09:00

Dovana valdžiai - neveikli Etikos komisija

Nuo praėjusio spalio praktiškai nebe­veikia savival­dybės tarybos Etikos komi­sija. Jai vadovavęs „tvarkie­tis“ Tadas Bart­kus pareiškė negalintis vykdyti Vie­tos savivaldos įstatymo reikalavimų ir paprašė atšaukti jį iš Etikos komisijos pir­mininko pareigų. Tokia padėtis, atrodo, labai patinka rajono valdžiai, nes me­rą remian­ti dauguma paskutiniame pra­ėjusių metų tarybos po­sėdyje balsuoti už pirmininko atsistatydinimą nepanoro. Pasijuto ignoruojamas Prašymą atšaukti iš Etikos komisijos pirmininko pareigų…
 • 0
 • Skiltis: Aktualijos
 • Atnaujinta Penktadienis, 27 Sausio 2017 08:19

Ligos ir motinystės draudimas 2017 m. Kokių pokyčių laukti?

Nuo 2017 m. įsigaliojus naujojo socialinio mode­lio pasikeitimams, pokyčiai laukia ir apdraustųjų ligos bei motinystės draudimu. Nuo šiol šiais draudimais draudžiami ir daugiau socialinių garantijų ligos, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros atveju turės daugiau žmonių. Taip pat, įgyvendinant Konstitucinio Teismo nutarimą, motinystės išmokoms nebebus taikomos vadinamosios lubos. Susirgę ir slaugydami šeimos narį ligos išmoką gaus daugiau dirbančiųjų Nuo 2017 m.…
 • 0
 • Skiltis: Aktualijos
 • Atnaujinta Antradienis, 24 Sausio 2017 09:21

Daugiau socialinių garantijų dirbantiesiems

Siekiant užtikrinti, kad skirtingą darbinę veiklą vykdantys žmonės turėtų daugiau socialinių garantijų ir jų socialinė apsauga būtų vienodesnė, nuo 2017 m. sausio 1 d. keičiasi valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėtojų grupės, įmokų tarifai. Nuo šiol daugiau dirbančiųjų susirgę galės gauti ligos išmoką, bus draudžiami pensijų, motinystės, nedarbo valstybiniu socialiniu draudimu, privalomuoju sveikatos draudimu. Išmokas ligos atveju gaus daugiau žmonių Nuo…
 • 0
 • Skiltis: Aktualijos
 • Atnaujinta Antradienis, 24 Sausio 2017 09:16

Socialinis draudimas - platesniam ratui žmonių

Dirbantieji pagal verslo liudijimus ateityje galės gau­ti didesnę pensiją, nes nuo 2017 m. sausio 1 d. jie pra­de­dami drausti visai valstybinei socialinio draudimo pensijai. Socialinio draudimo įmoka sudarys 26,3 proc. nuo minimalios mėnesinės algos (MMA), tai yra 99,9 Eur per mėn. (pagal ankstesnę tvarką, socialinio draudimo įmokos bazinei pensijai gauti sudarytų 60 Eur per mėn.). Individualia veikla užsiiman­tys žmonės turės…
 • 0
 • Skiltis: Aktualijos
 • Atnaujinta Antradienis, 24 Sausio 2017 09:11