„Žemaitėlė tu mana“

Žemaitijos savivaldybės 2024-uosius paskelbė žemai­tiško rašto me­tais. Taip siekia­ma saugoti regiono tautinį tapatumą. Nors oficialiai že­maičių kalba nėra pripažįstama, kalbininkai tikina, kad ji turi visus sa­varankiškai kalbai būdingus požymius. Žemaičių kalbos rašybą mes galime demonstruoti meno kūriniuose. Nepaprastai didelis sujudimas yra literatūroje, leidžiama daug knygų. 

Antrą gegužės savaitę dalis Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos pradinio ugdymo trečios klasės mokinių vy­ko į Klai­pėdos rajono Slengių mo­kyk­­­lą – daugiafunkcį cent­rą. Ten bu­vo organi­zuotas žemai­tiško raš­to metų mi­nėji­mo ren­ginys „Že­­maitėlė tu ma­na“. Su­si­rinko di­delis ir gra­žus ikimokyk­li­nio bei prieš­mo­­­kyk­­linio amžiaus vaikų ir pradinio ugdymo mokinių bū­rys iš Palan­gos, Gargždų, Kre­tin­­galės, Kre­tin­gos, Jokū­ba­vo, Klai­­pėdos miesto bei Klai­­pė­­­dos rajono. Dalyviai bu­vo sutikti svetingai muzikiniu kū­riniu. Buvome atvykę iš to­liau­siai. Į renginį atvežėme po­rą eiliuotų kūrinių ir pasakojimą bei Šilalės krašto lietuvių liau­dies dainą. 

Išvyka mokiniams labai patiko. Dė­kojame gimnazijai už galimybę tobulėti.

Reda EŽERSKIENĖ,

trečiokų mokytoja

AUTORĖS nuotr.

Atnaujinta Antradienis, 21 gegužės 2024 08:18