Pasveikinome pavasarį

Šventės skautų globėjo šv. Jurgio dienai paminėti vyksta jau daugiau nei 10 metų. Tai yra proga susiburti visiems Lietuvos skautams. Renginys kasmet organizuojamas vis kitame mieste. Šį pavasarį jūrų skautų su­rengtoje šventėje „Irklus merkt!”, kuri vyko Ukmergėje, šurmuliavo daugiau nei 1700 dalyvių, tarp jų - Šilalės Simono Gaudėšiaus draugovės, Obe­ly­no bei Laukuvos skautai. Po atidarymo rikiuotės lau­kė edukacinė programa „Skautiška…

Dviratininkai džiugina

Žiemą lieję prakaitą sporto salėje, dviratininkai naują sportinį sezoną pradėjo varžybomis Lenkijoje. Kriteriumo lenktynėse, vykusiose Dzieržionowo miesto gatvėmis, nugalėtoja tapo Auksė Strainytė. Kiti mūsų sportininkai pasirodė kuk­liau. Antrąją dieną dviratininkai varžėsi grupinėse lenktynėse Sobotkoje. Justė Juškevičiūtė jaunučių grupėje iškovojo trečiąją vietą, o Gintarė Kiu­pelytė finišavo septinta. A.Strai­nytė mergaičių grupėje liko trylikta. Utenoje vykusiose grupi­nėse lenktynėse mūsų dviratininkai pasirodė dar ge­riau.…

Kvėdarniškių triumfas Rietave

Dažnai teigiama, kad šiuolaiki­niam jaunimui stinga motyvacijos mokytis, jaunuoliai yra neraštingi, nepuoselėja gimtosios kalbos. Tačiau Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos mokiniai paneigė šį požiūrį, dalyvaudami lietuvių kalbos komandinėje olimpiadoje, vykusioje Rie­tavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje. Į Rietavą iš visos Žemaitijos suvažiavo mokiniai iš 11 gim­na­zijų bei pagrindinių mo­kyk­lų, tarp jų - dvi kvėdarniškių komandos. Komandinė lietuvių kalbos ir literatūros olimpia­da buvo surengta…

Talento ir darbštumo derinys

Dar nespėjome pamiršti Kvėdarnos Kazimiero Jau­niaus gimnazijos moksleivio Viktoro Urbio pergalės res­publikiniame mokinių meninio skaitymo konkurse praėjusiais metais, kai sužinojome dar vieną naujieną. Balandžio pradžioje Viktoras antrus metus iš eilės tapo Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso respublikinio turo nugalėtoju. Jį ruošė lietuvių kalbos mokytoja Ligita Bud­riuvienė. Viktoras kūrybiškumu bei talentu išsiskiria ne tik mūsų mokykloje. Praėjusių metų pabaigoje, aplenkęs daug…

Tau­rė - „Tor­na­do“ ko­man­dai

Fi­nišavo 2016 m. Ši­la­lės ra­jo­no sa­lės fut­bo­lo pir­me­ny­bės, ku­rios tę­sė­si net du mė­ne­sius. Jo­se da­ly­va­vo 6 ko­man­dos. Pir­me­ny­bės vyk­o dvie­jų ra­tų sis­te­ma. Įpu­sė­jus pir­ma­jam, ge­riau­sią re­zul­ta­tą pa­ro­dė Kvė­dar­nos se­niū­ni­jos ko­man­da „Kvė­dar­na“. Ant­ra­ja­me ra­te per­ga­les sky­nė „Tor­na­do“, ku­ri, įvei­kusi vi­sus varžovus, po il­gos per­trau­kos vėl ta­po Ši­la­lės ra­jo­no salės fut­bo­lo pir­me­ny­bių čem­pio­ne. Ga­lu­ti­nė ko­man­dų ri­kiuo­tė to­kia: „Tor­na­do“ (27 taškai), „Kvė­dar­na“ (21…

Se­zo­ną pra­dė­jo per­ga­lin­gai

2016-ie­ji mo­tok­ro­so spor­to at­sto­vui kvėdarniškiui Ne­ri­man­tui Ju­ciui pra­si­dė­jo tie­siog pui­kiai. Vai­ki­nas per žie­mą iš­lai­kė ge­rą fi­zi­nę for­mą, ne­pa­ty­rė trau­mų, įsi­gi­jo nau­ją mo­to­cik­lą. Ne­ga­na to, už sa­vo triū­są bei ra­jo­no gar­si­ni­mą aukš­tais spor­ti­niais pa­sie­ki­mais šie­met Ne­ri­man­tas iš­rink­tas me­tų ši­la­liš­kiu. Re­gis, toks pri­pa­ži­ni­mas dar la­biau įkvė­pė jau­ną­jį spor­ti­nin­ką: ne­se­niai pra­si­dė­jęs šių­me­tis mo­tok­ro­so se­zo­nas jau at­ne­šė jam dvi gar­bin­gas per­ga­les. Šį mo­tok­ro­so se­zo­ną…

Pasvalys pasitiko jaunuosius filologus

Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje vyko 48-asis Lie­tuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas. Į baigiamąjį tu­rą pateko 101 moksleivis, tarp jų - ir Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos IV c klasės mokinė Kamilė Bliū­džiūtė. Moksleivių kūrybiniai bei tiriamieji darbai aptarti ir įvertinti septyniose sekcijose: prozos, po­ezijos, literatūros kritikos, publicistikos bei eseistikos, kalbos, tautosakos ir literatūrinių vertimų. Kūrinius vertino rašytojai, mokslininkai, literatūros kritikai. Kamilės…

Jubiliejiniame „Temidės“ konkurse triumfavo pajūrališkiai

Kiekvieną pavasarį Lietuvos moksleiviai dalyvauja kon­kurse „Temidė“, kurio tikslas - ugdyti jų teisinį są­moningumą, supratimą apie teisinę sistemą, vykdyti ankstyvąją teisės pažeidimų prevenciją. Šiemet „Temi­dė“ į protų kovas pakvietė jau 20-ąjį kartą. Nuo 1996 m. vykstantis konkursas įsigilinti ne tik į visai valstybei aktualius klausimus, bet ir į savo asmenines teises kviečia 8-12 klasių mokinius. Konkursas organizuojamas keliais etapais: iš…

Gerumas – iš rankų į rankas

Kiek kainuoja gerumas? Dauguma atsakytų, kad nieko. Deja, yra dalis žmonių, manančių priešingai - jie paskaičiuoja, kiek tam atiduoda savo laiko, lėšų, pastangų bei emocijų... Tačiau privalome susimąstyti, jog kada nors patiems gali prireikti kitų gerumo ir pagalbos. Šilalės Simono Gaudėšiaus draugovės skautai, pasinaudoję velykiniu laikotarpiu, gerumo išdalijo su kaupu. Pirmiausia įsijungėme į akciją „Maisto bankas“. Šilalėje ji vyksta jau…

Šila­lė­je vy­ko ant­ra­sis gim­nas­ti­kos čem­pio­na­tas

Ši­la­lės Da­riaus ir Gi­rė­no pro­gim­na­zi­jo­je vy­ko vai­kų, jau­ni­mo ir su­au­gu­sių­jų šo­kių fies­ta-kon­kur­sas „Gim­nas­ti­kos čem­pio­na­tas-2016“. Tai jau ant­ra­sis toks ren­gi­nys ne tik Ši­la­lės rajone, bet ir Tau­ra­gės regione, ku­rį or­ga­ni­za­vo Ši­la­lės spor­to klu­bo „Adi­jus“ šo­kio stu­di­jos „Sal­to“ va­do­vė Auš­ra Da­ni­se­vi­čie­nė. Šokių konkurso tiks­las – ug­dy­ti jau­nų šo­kė­jų sa­vi­raiš­ką, kū­ry­biš­ku­mą, ele­gan­ci­ją, lanks­tu­mą bei ska­tin­ti di­des­nį do­mė­ji­mą­si gim­nas­ti­kos spor­to ša­ka. Šo­kio stu­di­jos „Sal­to“…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą