Šila­lė­je vy­ko ant­ra­sis gim­nas­ti­kos čem­pio­na­tas

Ši­la­lės Da­riaus ir Gi­rė­no pro­gim­na­zi­jo­je vy­ko vai­kų, jau­ni­mo ir su­au­gu­sių­jų šo­kių fies­ta-kon­kur­sas „Gim­nas­ti­kos čem­pio­na­tas-2016“. Tai jau ant­ra­sis toks ren­gi­nys ne tik Ši­la­lės rajone, bet ir Tau­ra­gės regione, ku­rį or­ga­ni­za­vo Ši­la­lės spor­to klu­bo „Adi­jus“ šo­kio stu­di­jos „Sal­to“ va­do­vė Auš­ra Da­ni­se­vi­čie­nė. Šokių konkurso tiks­las – ug­dy­ti jau­nų šo­kė­jų sa­vi­raiš­ką, kū­ry­biš­ku­mą, ele­gan­ci­ją, lanks­tu­mą bei ska­tin­ti di­des­nį do­mė­ji­mą­si gim­nas­ti­kos spor­to ša­ka. Šo­kio stu­di­jos „Sal­to“…

Gandras parneša Velykas

Jau visai netrukus sulauksime pačios gražiausios gamtos atbudimo šventės. Visi pasiilgome šiltų saulės spindulių, pirmų žibučių, medžių pumpurų, paukščių čiulbėjimo, norime pajusti gaivų vėjelį, o vaikučiai tikisi Velykės dovanų. Puoselėjant Velykų papro­čius ir tradicijas, mažieji Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos ugdytiniai „Boružiukai“ bei priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai susitiko šventiniame rytmetyje „Gandras parneša Velykas“. Velykė pa­kvietė visus į bendrą ratelį „Graži…

Šilalę sudrebino karate kyokushin turnyras

Pirmąjį kovo savaitgalį šurmuliavo ne tik Kaziuko mugė. Šeštadienį Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijoje vyko kyokushin karate turnyras Šilalės rajono savivaldybės taurei laimėti. Antrąkart mūsų rajone surengtos varžybos net pačius organizatorius nustebino dalyvių gausa: ant tatamio stojo daugiau nei 160 jaunųjų sportininkų iš Šilalės, Tauragės, Jurbarko, Raseinių ir Kuršėnų. Anot karate kyokushin klubo „Taurus“ trenerio Gintaro Cemnialianskio, pagrindinė šio turnyro…

Labdaringo bėgimo idėja: vaikai - vaikams

Tarp­tau­ti­nė vai­kų gy­ni­mo die­na Tau­ra­gės re­gio­ne šie­met bus su­tin­ka­ma ypa­tin­gai. Šia pro­ga pir­mą kar­tą Tau­ra­gė­je vyks UNICEF vai­kų bė­gi­mas, ku­rio me­tu mū­sų ma­žiau­sie­ji au­kos skur­džiai gy­ve­nan­tiems pa­sau­lio vai­kams. Pa­sau­li­nės UNICEF or­ga­ni­za­ci­jos pa­va­di­ni­mas tik­riau­siai gir­dė­tas dau­ge­liui, ta­čiau ko­kia veik­la ji už­si­i­ma, tiks­liai įvar­din­ti ga­li ne kiek­vie­nas. UNICEF (Jung­ti­nių Tau­tų Vai­kų fon­das) – tai hu­ma­ni­ta­ri­nę pa­gal­bą skur­džiai gy­ve­nan­tiems pa­sau­lio vai­kams tei­kian­ti ne­po­li­ti­nė…

Šilalėje jaunimui įkurta interaktyvi erdvė

Šalies bibliotekos žengia inovatyviu keliu ir į savo teikiamų paslaugų spektrą įtraukia vis daugiau informacinių technologijų galimybių. Praėjusią vasarą net 45 Lietuvos viešosios bibliotekos gavo dalinį finansavimą projektui „Bibliotekos pažangai 2“ ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos paramą, kurie leido joms gerokai atsinaujinti. Tarp laimingųjų - ir Šilalės viešoji biblioteka. Pasinaudojant Kultūros ministerijos bei Bilo ir Melindos Geitsų fondo parama, bibliotekoje…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą