Padėkos popietė vaikų globėjams ir įtėviams

Praėjusią savaitę savo šeimos neturinčių vaikų glo­bė­jai bei įtėviai buvo sukviesti į padėkos renginį, kuriame skambėjo žinomo solisto Liudo Mikalausko atliekami kūriniai, o meilę ir šilumą globojamiems vaikams dovanojantiems žmonėms įteiktos padėkos už ne­įkainojamą darbą.

Renginį organizavo Šilalės savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrius bei Šilalės rajono Socialinių paslaugų na­mų atestuotos socia­linės dar­buotojos. Pasak Bi­ru­tės Gu­­dauskaitės-Girčės, ši­tokia po­pietė – dalis projekto „At­ver­­kime kartu namų duris – pri­imkite vaiką į šeimą“.

„Daug kas sako, jog neranda laiko globai, įvaikinimui, ar net trumpalaikiam vaiko pasisvečiavimui namuose. O štai šie žmonės rado. To­dėl padėkos popiete norime suteikti jiems atokvėpio valandėlę nuo darbų, padėkoti už nesavanaudišką geru­mą“, – kalbėjo B. Gudauskaitė-Gir­čė.

Šilalės kultūros centro scenoje solistui L. Mikalauskui at­likus keletą kūrinių, savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojos sep­tyniems globėjams įteikė po padėką bei gėlės žiedą. O Ši­lalės socialinių paslaugų namų direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Lo­reta Bujienė informavo, jog įstaiga parašė prašymą Prezidentei paskelbti liepos 1-ąją įtėvių bei globėjų diena.

Į renginį atvykusios Taura­gės regionui atstovaujančios institucinės globos pertvarkos ekspertės Marijonos Ja­navičienės teigimu, Šilalės ra­jone pertvarka vyksta itin sklandžiai.

„Svarbiausias šios pertvarkos tikslas yra sudaryti vaikams sąlygas gyventi šeimose: ar biologinėse, ar globėjų. Bet tai įgyvendinti nėra leng­va, nes ne kiekvienas gali priimti globoti svetimą vaiką. Tačiau mes turime stengtis ir šviesti visuomenę. Ypač svarbu, kad įstaigos globon nepatektų kūdikiai“, – įsitikinusi M. Janavičienė.

Šilalės savivaldybės Vaiko tei­sių apsaugos skyriaus vedėja Birutė Sragauskienė kons­tatavo liūdną tiesą: daugeliu atvejų vaikai į vaikų namus ar pas globėjus patenka dėl girtaujančių tėvų.

Šiuo metu mūsų rajone yra 46 globėjų šeimos, kuriose globojami net 63 vaikai. Skyriaus vedėja pasidžiaugė, jog praėjusią savaitę šį sąrašą papildė dar viena šeima, į kurią ir pakliuvo 63-iasis vaikas.

„Su kolege Donata Nausė­daite labai džiaugiamės, kad turime daug puikių globėjų ir kad nuolat atsiranda apsisprendusiųjų paimti likimo nuskriaustus vaikus. Tačiau reikia žinoti, jog tam būtina pasiruošti. Todėl mūsų parei­ga yra padėti šeimoms, kurios ryžtasi šiam atsakingam žingsniui: rengiame mokymus, bendradarbiaujame su Vaiko teisių apsaugos specia­listėmis, konsultuojame visais iškilusiais klausimais. O prieš Kalėdas intensyviai ieškojome namų, kuriuose vaikai per šventes galėtų pasisvečiuoti. Stengiamės, kad toks svečiavimasis išaugtų į ilgalaikę globą. Bet šitoks sprendimas turi būti motyvuotas ir gerai apgalvo­tas: vaikas - ne žaislas, jo atsibodus neišmesi“, - sako B. Gu­­daus­kaitė-Girčė.

Morta MIKUTYTĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Atnaujinta Penktadienis, 30 Gruodžio 2016 10:41