Iš širdies į širdį

Kvėdarnos seniūnijoje jau tradicija tapo kasmet pa­gerbti tuos, kurie, nesivaikydami finansinės naudos sau ar asmeninės gerovės, daro gerus darbus, garsina mūsų kraštą, įrodydami, kad nesame tik pilka provincija.

Šiemet buvo įsteigtos trys pagrindinės nominacijos. Už pasiekimus pilietiškumo srityje apdovanotas Vi­­das Vit­kus, kaimų bend­ruomenės „Sau­lie­tekis“ narys. Bend­ruo­meniškumas, aktyvi veik­la yra Vido gy­venimo būdas. Už at­si­davimą pro­fesijai nominuota Pajūralio medicinos punkto felčerė Virginija Kris­kuvienė, visų gerbiama už nuo­latinę pagalbą žmonėms. Už pasiekimus švietimo, kultūros, sporto ir socialinės paramos srityse apdovanota Dan­guolė Šerpetauskienė. Ji įvertinta už regiono etnokultūrinio paveldo saugojimą bei puoselėjimą, sėkmingą kultūrinę ir švietėjišką veik­lą. Danguolė vadovauja kaimų bendruomenės „Sau­lie­tekis“ mėgėjiškam teatrui.

Buvo įsteigti ir specialūs prizai, kurie įteikti nusipelniusiems seniūnijos žmo­nėms. Metų darbštuoliais pripažinti Ligita ir Gedeminas Gedgaudai, už geriausią metų iniciatyvą apdovanotas Jonas Kelpša. Julijai ir Mindaugui Liutkams prizas atiteko už gražiausiai tvarkomą sody­bą. Metų verslininku tapo UAB „Lankmelita“ direktorius Vytautas Būdvytis, metų švie­suoliu – Antanas Gri­­ga­liaus­kas.

Padėkos vakare dalyvavę LR Seimo narys Remigijus Že­mai­taitis, savivaldybės atstovai, Kvėdarnos parapijos klebonas kun. Edgaras Pet­ke­vičius negailėjo gerų žodžių seniūnijos žmonėms.

Koncertą dovanojo Kvėdar­nos kultūros namų mėgėjų me­no kolektyvai, Plungės rajono Kulių kultūros cent­ro folk­loro ansamblis „Vais­gam­ta“.

Aldutė RIMKIENĖ, kultūrinės veiklos vadybininkė

Monikos SKURDELYTĖS ir Ugnės KOŠINSKAITĖS nuotr.

V. Vitkus (dešinėje)

V. Kriskuvienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Šerpetauskienė

 

 

 

 

 

 

 

L. ir G. Gedgaudai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Kelpša

J. Liutkienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Būdvytis

A. Grigaliauskas

Atnaujinta Penktadienis, 30 Gruodžio 2016 11:14