„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Istorijos pamokos: konfliktas bręsta

Tik nereikia mūsų gąs­din­ti... Šis lakus drąsios ša­lies posakis atėjo iš Są­jū­džio laikų, kai buvome pa­siryžę viskam: žūtbūt atkurti ne­priklausomybę, atsispirti ag­resoriui, atlaikyti ekono­mines blokadas, iš­kęsti Va­karų abejingumą. Lip­du­kai su šiuo šūkiu dar ilgai bu­vo ant šaldytuvų, au­to­mo­bilių, kabinetų durų, net­gi ant kasos aparatų. Česlovas IŠKAUSKAS Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.60

Ką gali sveikoji visuomenė?

Medininkų žudynių 30-metis per­ša įkyrų spėjimą, kad visa tai – ir Sausio 13-oji, ir ši tragedija – gali kada nors pasikartoti. Ir ne „kada nors“, o netolimoje ateityje. Naujam kataklizmui sąlygas kuria ir dar viena pandemijos banga, ir, kaip prognozuoja ekspertai, artėjanti pa­saulinė ekonomikos krizė. Au­gan­čia įtampa visuomenėje ne­truk­tų pasinaudoti priešiškos jėgos už šalies ribų. Tai įrodė įvykiai tiek Kau­kaze…

Pabėgėliai – žalieji žmogeliukai?

Po Valstybės dieną mus užplū­du­sios patriotinės euforijos teko vėl sugrįžti į realią kasdienybę: pa­­bė­gėliai. COVID-19 tarsi ir išsi­kvė­pė, nors štai į plaučius jau įkve­piame koronaviruso Delta atmainą. Tačiau tai, ką per dvi savaites Lietuvai iš­taisė ūsuotasis gudų kaimynas, iš tie­sų tapo tikra bomba. Česlovas IŠKAUSKAS Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 52

Ką rodo nauji reitingai?

Džiugios naujienos, kad korona­virusas pamažu traukiasi, o nuo lie­pos 1 d. savo dienas baigs ir ka­rantinas, lyg nieko ir nebejau­dina. Dabar visi kalba apie škvalus, liū­tis, jų keliamą žalą, daugumos Europos Sąjungos šalių atsisakymą sėsti už derybų stalo su V. Putinu, apie sankcijas A. Lukašenkos reži­mui ir, žinoma, apie naujus, dau­gelį nustebinusius Lietuvos partijų bei jų lyderių reitingus. Česlovas IŠKAUSKAS…

Kuo mums svarbi Ženeva?

Nepasakysiu nieko naujo, jog praėjusią savaitę Že­ne­voje įvykęs Rusijos ir JAV vadovų susitikimas buvo svar­biausias įvykis ne tik toms didžiosioms šalims, bet ir mums. Nors jame ne­buvo pasiekta kokių nors reikšmingų susitarimų, ta­čiau pati Amerikos Prezidento Joe Bideno intencija pa­sikalbėti su Vladimiru Pu­tinu milijonams žmonių su­teikia šiokią tokią viltį. Česlovas IŠKAUSKAS Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.47

Suaugusiųjų žaidimai

Tarsi galingos birželio liū­­tys per Lietuvą nuvilnijo nu­griaudėjo keli skandalai, nu­stelbę ne tik būtiniausius be­sibaigiančios Seimo pavasa­rio sesijos darbus, bet ir dėl blėstančios pandemijos op­ti­mizmu trykštančius val­džios vyrų ir moterų pa­reiš­kimus. Būčiau netikęs ap­­žval­gi­nin­kas, jei juos ap­ei­­čiau. Česlovas IŠKAUSKAS Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 45

Kas ką gina Lietuvoje?

Birželis prasidėjo tikra va­­sariška atgaiva po vė­sių ir lietingų orų, kai net gry­bai ėmė dygti. O sa­vai­­tė užsi­baigė kone kiek­vie­nam mie­­la Tėvo die­na, ku­ri ar­ba suvirpina pri­si­mi­­nimų jausmus, arba su­da­ro ga­li­my­bę apkabinti sa­vo arti­miau­sią žmogų. Prieš tai dar pa­žy­mėjome Tarp­tau­ti­nę vaikų die­ną, po to – Są­jū­džio įkū­rimo 33-ią­sias me­ti­nes, galų gale šeš­ta­die­nį Rotušės aikš­tėje Vil­niaus meras Re­­migijus Ši­­­ma­šius leido reng­­­ti…

Kokią pergalę švenčiame?

Mano tėvas, nedidelio pa­nemunės miestelio sta­lius, besislapstęs nuo so­vie­ti­nės kariuomenės įvai­riuo­se kaimo darbuose, ka­rui be­sibaigiant buvo su­čiup­tas ir išvežtas į Vengri­jos fron­tą. Užnugaryje ve­ži­mu ve­žiojo maisto pro­duk­tus. Tar­nyba tęsėsi vos ke­le­tą sa­vaičių iki pergalės. Bet to pakako, kad tėvas par­si­vež­tų daug įspūdžių, nors niekaip nesuprato, ko­kia ten rusų pergalė, jei fron­tas dar griaudi ir griau­di. Česlovas IŠKAUSKAS Tęsinį skaitykite „Šilalės…

Apie gegužines „majovkas“...

Šeštadienį buvo gegužės 1-oji – tarptautinė darbo diena, kaip prie sovietų sa­kytų „majovka“. Nebuvo rau­donų vėliavų šilko, darbo žmonių demonstracijų, tran­kių maršų ir mūsų lyderių tribūnose. Kadangi diena tikrai pasitaikė pavasariška, kas dirbo sode, kas tvar­kė­si namuose, o kas džiaugėsi pražydusiomis sakuromis ar magnolijomis. Taip pra­si­dė­jo gegužė. Česlovas IŠKAUSKAS Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 33

O vežimas nė iš vietos...

Savaitė buvo kupina įvy­kių. Koronavirusas toliau siau­tėja, bet atsidarė lauko kavinės. Kažkur dingo be­veik milijoninės vertės 20 vagonų su apsaugos prie­mo­nėmis iš Kinijos. Svars­to­­­ma, ar padidinti pen­sinį am­­žių iki 72 metų. Val­dan­­­­tieji ke­tina prastum­ti leng­vų­jų nar­kotikų dek­ri­mi­­na­lizaci­jos pataisas. No­ri­ma vėl keisti merų rin­ki­mų tvarką. Ir visa tai – au­gančios įtampos aplink Ru­si­ją fone. Česlovas IŠKAUSKAS Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.31
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą