„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

„Savų marškinių“ principas

Žmonės sako: savi marš­kiniai arčiau kūno. Šis po­sa­kis vartojamas ir tei­gia­ma, ir neigiama pras­me. Tar­kime, vieni pateisina, jog Ši­lalės rajono ligoninėje keli vilniečiai be eilės bu­vo paskiepyti medikams skir­ta vakcina, kiti gi sa­vi­val­dybę ir ligoninę vadina korupcijos židiniu. Vieniems atrodo, jog rep­resijos Baltarusijoje ir Rusijoje yra svarbiau už mūsų provincijos problemas, kiti sako, kad pirmiausia reikia apsikuopti savo kieme. Iš…

Kas griauna Laisvės pamatus?

Baigėsi švenčių laikotar­pis. Tyliai, susikaupę ir su­si­gūžę sakėme virtualias kal­bas, deginome Laisvės lau­­žus, namuose žiebėme žva­­kutes, taip pagerbdami Sau­sio 13-osios aukas ir nu­ken­tė­ju­siuosius. Atrodo, iš­mokome ne išoriškai, bet vidumi jausti pagarbą, dė­kin­gumą, viltį. O čia dar ne­blogos žinios iš mūšio su koronavirusu fronto: už­kra­tas lyg ir traukiasi, lėtai ir ne­numaldomai grįžta į savo irštvą. Gamta, irgi tarsi susivokusi, kad niūrūs…

Tarpuvaldžio grėsmės

Sulig niūria vėlyvojo rudens dargana Lietuva, kaip ir visas pasaulis, įbrido į dar vieną karantininę COVID-19 tamsą. Tačiau keista: jei per pirmąją pandemijos ban­gą šaukėme negalėsią išgyventi, verslas žlugs, vai­kučiai be mokslo liks analfa­betai (kai kas jau brovėsi į ligonines patikrinti, ar ten tikrai guli tiek infekuotųjų), tai per karantiną Nr. 2 viskas eina­si kur kas ramiau. O juk už­sikrėtusiųjų…

Politinė švytuoklė – dešinėn

Štai ir turime aštuntąjį Seimą, atkūrus Nepri­klau­so­mybę, o nuo Vasario 16-osios – tryliktąjį. Tiesa, ra­šant šias eilutes, dar ne­žinojome galutinių balsa­vi­mo re­zultatų, o renkant 71 vienmandatininką net dėl 68 mandatų vyks antra­sis rin­kimų turas. Per 2016 m. rinkimus į Seimą pirmojo turo metu taip pat buvo išrinkti tik trys politikai. Išrinktas Seimo narys įgaliojimus įgis po priesaikos. Įprastai pirmasis naujojo…

Ar jie žino, kur eina?

Po kelių dienų, spalio 11-ąją, mūsų laukia naujas pasirin­kimas – po Nepri­klau­­so­my­bės atkūrimo 60-ieji rinkimai į įvairius ša­lies val­džios organus, tarp jų – nauji rinkimai tam tik­rose apygardose, taip pat Pre­zidento rinkimai, į Europos Parlamentą bei re­feren­dumai, o Seimą šį ru­de­nį ren­kame jau aštuntą kar­tą. Sekmadienį buvo patvirtinti rinkėjų sąrašai. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) vadovės Lauros Matjošaitytės tei­gimu, šiemet rinkimų…

Balsuokime už politines partijas, o ne už politines gaujas

Nors iš Šilalės esu išvykęs prieš daugelį metų, ji svarbi ne tik dėl to, kad yra mano prigimtyje, bet ir todėl, jog dar yra išlikę ryšiai su buvusiais namais, draugais, gi­mi­naičiais, artimųjų kapais bei t. t. Todėl labai svarbu, kaip ir kuo gyvena Šilalės krašto žmonės, džiugina jų pa­sie­kimai ir liūdna, sužinojus apie nesėkmes. Į Seimą Kel­mės-Šilalės apygardoje kandidatuoja 17…

Priešrinkiminės ligos

Kuo labiau artėja Seimo rinkimų diena, tuo daugiau „kibišo“ viešojoje erdvėje. „Kibišas“ arba „kibis“ – tai varnalėšos dagys, kimban­tis už drabužių, besive­lian­tis į plaukus, o ir šiaip nemalonus gamtos sutvė­ri­mas. Štai apie tokius dagius vi­suo­­me­niniame gyvenime – šian­die­ninės pastabos. Žvaigždžių negalavimai Iškart perspėsiu, kad skandaliukų analizuoti ar apžvelgti nemėgstu. Bet šį kartą piktas dagys įsivėlė į žurnalistų bend­ruomenę ir Prezidentū­rą.…

Rudens keistenybės

Pasaulis pilnas keiste­ny­bių. Jų begalė gamtoje, po­liti­ko­je ir ekonomikoje. Ne­gali at­­si­stebėti šiųmečiu ba­ra­vy­­kų ir kitų miško bei dar­žo gė­ry­bių derliumi, par­tijų ir po­liti­kų reitingų svy­ra­vi­mais, ne­įtikėtinu mūsų eko­­no­mi­kos stabilumu COVID-19 aki­vaiz­doje. Gamta. Tačiau mes jos nevertinkime. Patys esame jos dalis, tad vargu ar suprasime, kokią įtaką grybienai daro klimato kaita arba netikėtai užplūdusi šiluma. Tiesiog ja džiau­kimės ir ją gerbkime.…

Kampanija be intrigos

Lietuviai lyg apduję nuo grybų gausos. Šių eilučių au­torius – ne išimtis. Tačiau stebina ir visas šiųmetis lau­kų, daržų bei sodų derlius. Antai ūkininkai, iš pra­džių skundęsi, jog kai kur javai buvo išguldyti, o kitus nualino sausra, todėl prakalbo apie kompensacijas, da­bar trina rankomis, koks puikus grūdų derlius. Bet ir vėl bėda: ele­vatoriai nespėja su­talpinti, jų kaina krinta, vals­tybė tu­rinti…

Kodėl dūsta savivalda?

Sakoma, kad savi marškiniai arčiau kūno. Todėl žmo­nėms rūpi ne tik Aleksejaus Navalno apnuodijimo pe­ripetijos, Aleksandro Lukašenkos represijos ar Do­nal­do Trumpo retorikos šuoliai, o ir savi reikalai: kaip rajone ar miestelyje sekasi gintis nuo koronaviruso, kada keli­ninkai pataisys rudens darganų apgadintą žvyrkelį, ko­kią ir kada gaus išmoką, dar – ką rinks į Seimą spalio 11-ąją. Tai štai apie tuos „marškinius“…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą