Valdiškų būstų nuomininkams – nauja lengvatų banga

Socialiai neap­gin­tų, mažas pajamas gaunančių asmenų Ši­la­­lės rajone yra la­bai daug, tačiau tik keli šimtai turi val­dišką stogą – gy­ve­na socialiniuo­se ar savivaldybės būs­tuose. Ne­seniai sa­vi­val­dy­bės taryba jiems palengvino nuo­­mos sąlygas. Nors ki­tų gyventojų at­­­žvil­­giu tai nėra teisinga, tą daryti rajono po­litikus įpareigoja vals­tybės socialinė po­litika. Daiva BARTKIENĖ Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 73
 • Skiltis: Savivalda
 • Perskaitė: 49 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Nemokama kelionė autobusu – brangus eksperimentas

Jau visą savaitę keturis kartus per dieną iš Šilalės į Tauragę kursuoja nemokamas au­tobusas. Nors tai europinio projekto „Tauragė+“ dalis, sumokėti už „nemokamas“ keliones teks iš rajono biudžeto. Ir ne taip jau mažai: suskaičiuota, jog per metus už maršruto aptarnavimą savivaldybė Šilalės autobusų parkui turės pervesti 44 tūkst. eurų. Kaip organizuoti viešąsias paslaugas, kad ir gyventojams būtų gerai, ir savivaldybės…
 • Skiltis: Savivalda
 • Perskaitė: 110 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

„Auksinio keliuko“ projektas žlugo

Kai didžioji dauguma seniūnijoms priklausančių kelių prašyte prašosi remonto, o jų priežiūrai skiriami, galima sakyti, centai, savivaldybės Investicijų ir statybos skyrius užsimojo vos poros šimtų metrų keliukui per laukus nutiesti gauti 15 tūkst. eurų. Negana to, svarstant klausimą tarybos komitetuose, net nebuvo pasivarginta parengti ir tarybos nariams pateikti darbų sąmatą, pagrindžiančią, kam šitokios sumos reikia. Angelė BARTAŠEVIČIENĖ Algimanto AMBROZOS nuotr.…
 • Skiltis: Savivalda
 • Perskaitė: 105 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Turto mokesčiai kitais metais nedidės

Nekilnojamojo turto mokestis – vienas iš nedaugelio, kuris papildo rajono biudžetą, todėl jo dydį nustato savivaldybės taryba. Jau kelinti metai iš eilės rajono politikai nusprendė jo nekeisti. Daiva BARTKIENĖ Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 63
 • Skiltis: Savivalda
 • Perskaitė: 133 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Civilizacija į kaimus – prievartine tvarka

Liepos pabaigoje posėdžiavusi savivaldybės taryba pa­tvirtino Ge­riamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarky­mo infrastruktūros plėtros specialųjį planą, pagal kurį ar­ti­­miausius dešimtmečius vyks vandentvarkos tinklų įren­gi­mas kaimo vietovėse. Daugumos rajono kaimų ir kai­me­lių šiame plane nėra. Ir nors savivaldybės politikai ne­norėjo su tuo sutikti, priėmę sprendimą, ne­skuba in­for­­muoti gyventojų, kad net ir priemiestinėse teritori­jo­se ci­­vilizacijos lygis priklausys tik nuo jų pačių. Euro­pos…
 • Skiltis: Savivalda
 • Perskaitė: 151 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Menami milijonai tikrins pasitikėjimą direktoriumi

Būti ar ne Bijotuose senelių globos namams? Klausimas, į kurį Šilalės valdžia atsakymo ieško bene dvejus metus. Paskutinę gegužės dieną šis klausimas tapo ir politinio pasitikėjimo testu vos pusmetį dirbančiam savivaldybės administracijos direktoriui Gedeminui Sungailai, prašiusiam tarybos arba skirti pinigų, arba atsisakyti Bijotuose pradėti darbus. Priimtas sprendimas ramybės valdžios fronte nežada. Daiva BARTKIENĖ Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“…
 • Skiltis: Savivalda
 • Perskaitė: 351 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Taryba įkainių nepadidino – politikus vis dažniau užplūsta gerumas

Balandžio pabaigoje savivaldybės taryba nesutiko padidinti daugiabučių namų tech­ninės priežiūros tarifų, pademonstruodama, jog nepritaria mokesčių kėlimui. Ir nors po­litikai supranta, kad infliacijos taip nesustabdys, prieš artėjančius savivaldos rinkimus tokiu būdu siekia gauti politinės naudos. Todėl džiaugtis nėra kuo – galima numanyti, jog po mėnesio ar dviejų techninės priežiūros tarifas vis tiek padidės. Kaip atsitiko ir su vietinės rinkliavos už komunalinių…
 • Skiltis: Savivalda
 • Perskaitė: 294 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

„Auksinis projektas“ tinka tik į stalčių

Europos Sąjungos paramos pinigai neretai taip užtemdo sveiką protą valdininkams ir politikams, kad pagal In­ves­ticijų ir statybos skyriaus pateiktas sąlygas parengti projektai savivaldybei tampa nepakeliama našta ir tinka tik „į stalčių“. Toks likimas, panašu, gali ištikti ir buvusios Bi­jotų pag­rindinės mokyklos pastato pritaikymo se­nelių globos na­mams projektą. Vieni politikai dabar ieško sąmokslo or­ga­ni­zatorių, kiti ragina atsisakyti „auksinėmis“ galinčių tapti sta­tybų.…
 • Skiltis: Savivalda
 • Perskaitė: 309 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Įtarimų kelia neįtikėtinai brangstantys projektai

Pastaruoju metu beveik kiekviename tarybos po­sė­dyje svarstoma bent po vie­­ną sprendimo projektą, ku­riame prašoma 3–4 ar net dešimčia kartų didinti pro­jek­tavimo paslaugoms nu­ma­tytą finansavimą. Bent šiek tiek susipažinę su sta­tybų darbais, žino, jog be pro­jekto – nė žingsnio, o kuo didesnis objektas, tuo dau­giau kainuoja jo projek­ta­vimas. Tačiau kai kurie Šilalės tarybos nariai įžvelgia, kad sa­vi­valdybės specialis­tai galėjo sudaryti sąlygas…
 • Skiltis: Savivalda
 • Perskaitė: 252 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Naujiems automobiliams pinigų negailima

Regis, pagaliau išsipildė Šilalės savivaldybės administracijos nuo pat kadencijos pradžios puoselėtas planas įsigyti naujų automobilių. Valdančioji tarybos dauguma tam neprieštaravo ir vienbalsiai leido išsinuomoti tris naujas transporto priemones, nė nežinodama, kiek iš tiesų tai kainuos mokesčių mokėtojams. Daiva BARTKIENĖ Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 28
 • Skiltis: Savivalda
 • Perskaitė: 237 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41