Ataskaitoms pritarta, tačiau kritikos neišvengta

Praėjusią savaitę Šilalės krašto neįgaliųjų sąjungos nariai aptarė 2015 metų bendrijos veiklą.

Valdybos pirmininkė Viole­ta Kasnauskaitė perskaitė išsamius pranešimus, at­si­skai­tė už kiekvieną gautą ir iš­leistą eurą, įvykusius rengi­nius, dalyvavimą vieti­niuose, re­gio­niniuose bei res­publikiniuose neįgaliųjų su­sibūrimuose. Są­junga vienija apie 100 narių, kurių dalis yra sunkūs ligoniai, tad jiems į renginius atvykti neįmanoma. Tačiau juos lanko stipresnieji: nuperka vaistų, pataria, kur kreiptis sudėtingesniais atvejais. O tie, kurie dar gali judėti ir yra aktyvūs, dažnai lankosi sąjungos būstinėje Šilalėje, kur gali pavartyti spaudą, pasportuoti rūsyje įrengtoje mankštos salėje, pasinaudoti higienos kambariu. Per metus Šilalės krašto neįgalieji dalyvavo ne vieneriose sporto varžybose, laimėjo ne vieną taurę, pasidabino įvairių spalvų medaliais. Jau dešimtmetį sąjungai vadovaujanti V.Kasnauskaitė pasidžiaugė aktyvistų pasiekimais, padėkojo visiems už gražų bend­radarbiavimą.

Deja, visų darbų nenuveik­si, visų norų neįgyvendinsi. Tam pirmiausia reikia lė­šų, kurių pernai neįgalieji iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, savivaldybės biudžeto, nario mokesčio ar gautų labdaros būdu turėjo tik per 22 tūkst. eurų. Už tokią sumą reikėjo išlaikyti 2,5 etato minimalią algą gaunančius socialinius darbuotojus, šildyti patalpas, užsakyti spaudos leidinių, skirti lėšų renginiams bei pan. Apskaitą vedanti samdoma įmonė, auditavusi finansinius dokumentus, neturėjo jokių priekaištų – neįgaliųjų sąjunga ne tik tvarkingai elgėsi su turimais pinigais, bet metų pabaigoje turėjo kone tūkstančio eurų likutį.

Nors absoliuti dauguma narių pri­tarė pirmininkės bei valdybos veik­­lai, jiems teko išgirs­ti ir kritikos žodžių. Pa­si­­­rodo, są­jun­­­­gos narė Onu­­tė tik visai neseniai su­­ži­­nojusi apie mankštos salę, jos ma­nymu, ne­­vertėjo į būs­­tinę įsi­leisti ir organizaci­jos „Nedelsk“ medikų, kurie nesumokėjo už elekt­rą. Ją erzina ir kasdienė registracija, atėjus į būstinę. Onutės gyvenimo draugas teigė manąs, jog šią vasarą neįgalieji bent kelis kartus galėjo išvykti pailsėti į Palangą, be to, niekaip nesuburiamas norinčiųjų dainuoti ansamb­lis. O paskutinis kirtis buvo: „Organizacija negina neįgaliųjų teisių“.

Tokia kritika įskaudino ne tik pirmininkę, bet ir kitus narius, kurie stojo jos ginti. Todėl pasiūlyta ne tik aktyvui, bet ir visiems galintiesiems labiau įsitraukti į renginius. Dau­gelio manymu, lėšomis ga­lėtų prisidėti ne tik patys ne­įgalieji, bet galbūt reikėtų kreiptis pagalbos į verslininkus, o šeimos narius, pažįstamus reikėtų paraginti pervesti į sąjungos sąskaitą 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio.

Ir nors neapsieita be priekaištų, žmonės skirstėsi dar labiau susitelkę ir nusprendę „nekirsti šakos, ant kurios sėdi“.

Rugsėjo 4 d. šilališkiai važiuos į Vilnių, kur vyks renginiai neįgaliesiems. Kaina tik­rai simbolinė – vos euras. Rug­sėjo 9-ąją į Šiluvos atlaidų neįgaliesiems skirtą mal­dos dieną šilališkiai važiuos nemokamai. Argi taip jau blogai? O kad būtų įdomiau, gal pirmiausia reikia parodyti ir savo iniciatyvos, žinoma, išsakant nuomonę, gerai pasvėrus žodžius.

Aldona BIELICIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Atnaujinta Penktadienis, 02 rugsėjo 2016 09:46