Geriau vėliau negu niekada

Kaip ir dauguma valstybių, taip ir Lietuva gana skau­džiai pajuto pasaulinės krizės padarinius. Kartu su ma­žėjančiomis įplaukomis į valstybės bei „Sodros“ biu­­džetus labiausiai „diržus veržtis“ teko sociali­nes iš­mo­­kas gaunantiems žmonėms: pensininkams, neįga­liems asmenims, taip pat nedaug uždirbantiems sta­­tu­ti­­­­niams pareigūnams. Atlyginimus su­maži­nus tei­sė­jams, pastarieji pasiekė, kad solidžios sumos jiems būtų grąžintos. O šiek tiek atsigavus valstybei, pra­dė­ta atsiskaityti ir su „smulkiaisiais“. Visgi kai ku­rie jau iškeliavo Anapilin, tačiau liko jų šeimų nariai, pa­vel­dėtojai. Jau antri metai, kai dalimis imta grąžinti su­ma­žintoji pensijos dalis gyviesiems pensininkams. Ži­no­ma, tų pinigų jiems ypač reikėjo anksčiau, kuomet kainos staigiai kilo. Tačiau, kaip sakoma, geriau vėliau negu niekada. Bet nesusipratimų dėl prarastų pajamų atsta­tymo neišvengta - buvo nuliūdinti tie senjorai, kurių sutuoktiniai mirė tebeveikusio Vyriausybės nutarimo metu.

Konstitucinio teismo sprendimas šiek tiek pakoregavo neapgalvotą Vyriausybės žingsnį, ir sumažintoji pensijos dalis bus grąžinama ir mirusių pensininkų paveldėtojams. Kokia tvarka bei nuo kada tai bus da­roma, pa­pra­šėme pakomentuoti Valstybinio socialinio draudimo fon­do valdybos Šilalės skyriaus direktorės pavaduotojos Linos SAKAVIČIŪTĖS.

„Valstybinio socialinio drau­dimo senatvės ir vals­tybi­nių pensijų gavėjams apskaičiuotos pensijų, kurios krizės metu buvo sumažintos dėl draudžiamųjų pajamų turėjimo, kom­pensuojamosios sumos mi­rusių asmenų turto paveldė­tojams bus mokamos. „Sodros“ teritoriniai skyriai šias kompensuojamąsias sumas jau yra apskaičiavę, todėl asmenys, kuriems paveldėjimo tvarka pereina (perėjo) mirusiojo asmens turtas, su prašymu dėl mirusiojo negautų pensijų kompensuojamųjų sumų išmokėjimo turi kreiptis ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 31 d. Jei prašymą jie užpildys iki 2018 m. spalio 31 d., kompensuojamosios sumos jiems bus išmokamos 2018 m. ket­virto ketvirčio paskutinį mėnesį. Jeigu prašymas bus pateiktas vėliau (tačiau ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d.), kompensuojamosios sumos bus išmokamos ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo kreipimosi dienos. Kartu su prašymu būtina pateikti ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Primename, jog dėl pažymų notarams apie mirusiam asmeniui neišmokėtas išmokas paveldėtojai  turi kreiptis į artimiausią „Sodros“ skyrių bei pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir giminystės ryšį su mirusiuoju patvirtinantį dokumentą arba notaro liudijimą, įrodantį, kad asmuo yra mirusio pensininko įpėdinis“, - komentuoja „Sodros“ atstovė.

Skaitytojai taip pat teiraujasi, kaip yra mokamos šiuo metu ir kaip nuo 2017 m. sausio 1 d. bus mokamos netekto darbingumo periodinės kompensacijos dėl profesinės ligos. 

„Vadovaujantis Lietuvos Res­publikos nelai­min­gų atsitiki­mų darbe ir pro­fesinių ligų socialinio drau­dimo įstatymu, nu­kentėjusiajam dėl drau­džia­mojo įvykio (nelaimingo atsitikimo darbe ar susirgimo profesine liga) netekus 30 ir daugiau procentų darbingumo, yra mokama netekto darbingumo periodinė kompensacija. Ji skiriama ir tuo atveju, jei asmuo gauna netekto darbingumo socialinio draudimo pensiją.

Nuo kitų metų sausio 1 d. kompensacijų skyrimas šiek tiek keičiasi: netekto darbingumo periodinė kompensacija bus mokama, jeigu bus nustatyta, kad nukentėjusysis dėl draudžiamojo įvykio (nelaimingo atsitikimo darbe ar susirgimo profesine liga) neteko nuo 30 iki 45 proc. darbingumo. Nukentėjusiajam, dėl draudžiamojo įvykio netekusiam 45 ir daugiau proc. darbingumo, mokama netekto darbingumo  periodinė kompensacija jei:

gavėjas dėl to paties draudžiamojo įvykio neturi teisės į tokio pat dydžio arba didesnę netekto darbingumo socia­linio draudimo pensiją;

gavėjui dėl to paties draudžiamojo įvykio mokama netekto darbingumo socialinio draudimo pensija yra mažesnė už apskaičiuotą netekto darbingumo periodinę kompensaciją. Šiuo atveju gavėjui yra mokamas nurodytų išmokų skirtumas.

Šios nuostatos bus taiko­mos naujai skiriamoms so­cia­linio draudimo išmokoms, kai draudžiamasis įvykis įvyko po šio įstatymo įsigaliojimo dienos“, - teigia L. Sa­ka­vičiūtė.

Mūsų senjorai bei asmenys, dėl profesinių ligų iš dalies ar visai netekę darbingumo, ir po pensijų bei išmokų kompensavimo gauna tik „katino ašaras“, ir dar negreit, matyt, galės oriai leisti senat­vę ar už gaunamą pensiją įsigyti geresnių vaistų. Ir nors 5 eurais didėja mėnesinės išmokos, ką už tokią sumą galima įsigyti vaistinėje ar prekybos centre, suskaičiuoti nesunku.

Aldona BIELICIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

 

Atnaujinta Penktadienis, 23 rugsėjo 2016 09:25