Kaip stiprinti sveikatą

Ši­la­lės kraš­to ne­įga­lių­jų są­jun­go­je ne­se­niai lan­kė­si ir pa­skai­tą apie svei­ka­tos stip­ri­ni­mą na­tū­ra­lio­mis prie­mo­nė­mis skai­tė gy­dy­to­jas neu­ro­lo­gas Ju­ri­jus Go­roš­ko. Anot gy­dy­to­jo, Lie­tu­vo­je ar­te­ri­ne hi­per­ten­zi­ja ser­ga apie 49 proc. vy­rų ir 39 proc. mo­te­rų. Ne­si­gy­dant pa­di­dė­ja ri­zi­ka su­sirg­ti mio­kar­do in­fark­tu bei in­sul­tu. De­ja, tin­ka­mai gy­do­si tik treč­da­lis ar­te­ri­ne hi­per­ten­zi­ja ser­gan­čių žmo­nių. Me­di­ko tei­gi­mu, žmo­nės vis dar van­giai da­ly­vau­ja pre­ven­ci­nė­se svei­ka­tos pa­tik­ros pro­gra­mo­se.…

Globėjų, įtėvių mokymai – nuo šiol ir mūsų rajone

Šilalės savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus apskaitoje šiuo metu yra 122 globojami (rūpinami) vaikai, likę be tėvų globos: 62 - šeimoje ir 60 - institucijoje. Dar 28 vaikams nustatyta laikinoji globa tėvų prašymu. Kiekvienas, pasiryžęs globoti mažylius, privalo išklausyti specialius kursus. Mokymai yra privalomi visiems, išskyrus artimus giminaičius - senelius, brolius, seseris. Tačiau ir jie gali būti nukreipti mokytis, o…

Gamta negailestinga: keliai tapo sunkiai išvažiuojami

Pa­va­sa­rė­jant ko­ne vi­si be iš­im­ties kai­mų bei gy­ven­vie­čių ke­liai „pa­si­puo­šia“ duo­bių vir­ti­nė­mis ir pro­­vė­žo­mis. Kita vertus, ne spe­cia­liai kas nors jas iš­kaps­to, o pa­ti gam­ta. Gal­būt to­dėl dau­ge­lis kas­dien to­kiais „links­mai­siais kal­ne­liais“ dar­dan­čių žmo­nių jau nie­kam nebe­si­skun­džia ir, pa­ty­liu­kais bur­no­da­mi, lau­kia pa­lan­kių orų, kuo­met pra­va­žiuos grei­de­ris, o gal kas nors pa­pils prie­ka­bą žvy­ro. Ta­čiau kan­try­bė ir­gi tu­ri ri­bas. Ne kar­tą…

Po pašalpų išmokėjimo vaikai neberūpi

Tragiški įvykiai, per kuriuos skaudžiai nukentėjo vaikai, privertė sukrusti ir Šilalės rajono vadovus. Praėjusio penktadienio vakarą surengtas reidas į socialinės rizikos šeimas patvirtino, kad padėtis yra baisesnė nei buvo galima įsivaizduoti. Iš 26 aplankytų šeimų net 11asmenų nustatytas girtumas nuo 0,15 iki 3 promilių. „Vo, jau nė alaus stiklinės nebus galima išgerti“, - skundėsi viena mama, policijos pareigūnams pareikalavus papūsti…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą