Įsibėgėja pasėlių ir naudmenų deklaravimas – žemdirbiai raginami jo neatidėlioti

Apie pasėlių deklaravimo naujoves ūkininkai informuojami įvairiomis priemonėmis Nuotr. iš „Santarvės“ redakcijos archyvo Apie pasėlių deklaravimo naujoves ūkininkai informuojami įvairiomis priemonėmis Nuotr. iš „Santarvės“ redakcijos archyvo

Nuo gegužės 2 d. prasidėjo žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas. Nors jis tęsis iki birželio 21 d., o pavėluotai paraiškos bus priimamos iki liepos 1 d., ūkininkai raginami neatidėti iki paskutinių dienų vieno svarbiausių procesų žemės ūkyje, nes pasėlių deklaravime yra nau­jovių. Jas perprasti padeda įvairiais būdais teikiama informacija.

Kas keičiasi?

Tai jau antrieji Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano įgy­vendinimo metai. Šiemet, sie­kiant aiškiau išdėstyti reikalavimus pareiškėjams, pretenduo­jantiems gauti tiesiogines iš­mo­kas, pakeistos Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės. Jose atsiranda nau­jo­vių.

Svarbu žinoti, kad keičiama aktyviam ūkininkui taikoma­ leistina riba, pagal kurią ūkio subjektai, kurie už praėjusius metus gavo ne daugiau kaip 2000 Eur (buvo 5000 Eur) tiesioginių išmokų, auto­ma­tiškai laikomi aktyviais ūki­ninkais, t. y. nevertinant jų atitikties „aktyvaus ūkininko“ kri­terijams. 

Kitas žinotinas dalykas – tiks­linami bendrieji šienavimo rei­kalavimai tiesioginėms išmo­koms gauti. Kai ekologinių si­s­­temų ar kaimo plėtros in­ter­vencinių priemonių reikalavi­muose nenustatyta kitaip, ūki­ninkai pievas ir ganyklas, žo­linių au­galų plotus privalo­ bent vieną kartą iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. sutvarkyti, t. y. nu­šienautą žolę išvežti iš lauko­ arba supresuoti, arba šieną su­­dėti į kūgius, arba žolę su­smulkinti ir tolygiai paskleisti,­ arba palikti suguldytą vietoje.­ Turintiems daugiau kaip 0,3 su­tartinio gyvulio pievų papildomai šienauti nereikia.

Keičiama Veiksmingumo ir efektyvumo metodika, kuri numato, kad pareiškėjas privalo­ dalyvauti bent vienoje (pernai buvo dviejose) gamybinėje veikloje ir bent vienoje nega­mybinėje veikloje. Taip pat nu­statyti atvejai, kai papildomai skirti ne mažiau kaip 1 proc. deklaruotos ariamosios žemės ploto negamybinėms veikloms nereikalaujama.

Kompleksinės ekologinės sis­­temos veiklose „Augalų kai­ta“,­ „Tarpiniai pasėliai“, „Ser­ti­fikuotos sėklos naudojimas“,­ „Ne­ariminės tausojamosios žem­­­dirbystės technologijos“­ nu­statyta, kad tais atvejais, kai pagal kiekvieną iš šių veiklų deklaruojamas didesnis kaip 300 ha plotas, už plotą iki 300 ha yra skiriama 100 proc. ekologinės sistemos išmokos, už plotą, viršijantį 300 ha – 85 proc. šios išmokos.

Kompleksinės ekologinės sis­temos „Veiklos ariamojoje že­mėje“ veikloje „Augalų kaita“ nu­matyta, kad įsipareigojimų laikotarpiu nereikalaujama­ dek­laruoti tų pačių plotų, tačiau privaloma išlaikyti bendrą pagal šią veiklą plotą. Nuo 2025 m. pri­siėmusieji įsipareigojimus pag­rindiniam augalų kaitos na­riui privalės skirti ne dau­giau kaip 50 proc. pagal šią veik­lą deklaruoto ploto. Taip pat­ pra­plėstas augalų sąrašas, ku­riuos vienoje vietoje galima au­ginti ne ilgiau kaip 4 metus. Kai­ pagal šią veiklą pirmaisiais­ metais deklaruotas plotas padidinamas daugiau kaip 10 proc.­ arba daugiau kaip 1 ha, privaloma prisiimti naujus įsipareigojimus 4 metų laikotarpiui visam pagal šią veiklą deklaruotam plotui.

Ekologinės sistemos šiemet buvo papildytos nauja ekologine sistema „Ariamosios žemės kei­timas pievomis, jų išlaikymas ir priežiūra“, peržiūrėti ekologinių sistemų išmokų dydžiai, atnaujinti reikalavimai paramai gauti. 

Gyvai susitinka rajonuose

Svarbu pažymėti, kad 2023 m. buvo pirmieji Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano­ įgyvendinimo metai. Tiek ūki­ninkai, tiek ir institucijos susi­dūrė su didžiuliu informacijos­ srautu, turėjo susipažinti su nau­jomis priemonėmis (klima­tui, aplinkai ir gyvūnų ge­ro­vei naudingomis ekolo­gi­­­nė­mis­ sistemomis, kurios pa­kei­tė ankstesniu finansiniu perio­du buvusią žalinimo išm­oką)­,­

taip pat prisitaikyti prie naujų reikalavimų (privalomos sąly­gos­ siekiantiems gauti paramą –­ Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės – GAAB, valdymo reikalavimai). 

Šiemet šis procesas jau paprastesnis. Tą pripažįsta ir žem­­dirbių organizacijos bei ūki­ninkai, dėl pasėlių deklaravimo klausimų susitikdami sa­vi­valdybėse su ŽŪM atsto­vais.­ Jau įvyko 18 susitikimų. 

Būtina pažymėti, kad ŽŪM ko­manda, kartu su VĮ Žemės ūkio duomenų centru (ŽŪDC) bei Nacionaline mokėjimo agen­tūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) vyksta ir dalyvauja susitikimuose su rajonų ūkininkais pagal jų išsakytą po­reikį bei konsultuoja ne tik pa­sėlių deklaravimo, bet ir visais kitais žemdirbiams aktualiais klausimais.

Konsultuoja nuotoliu, informuoja

Visgi pareiškėjams vis dar lieka klausimų dėl GAAB rei­kalavimų įgyvendinimo, teisin­go Kraštovaizdžių elementų įbrai­­žymo, atskirų ekologinių sis­temų reikalavimų. 

Daug svarbios informacijos­ apie juos ir tiesiogines išmokas bei paramą pagal kitas prog­ramas, susijusias su plotu­ bei­ gyvuliais, galima rasti NMA­ iš­leistame specialiame laik­raš­ty­je. 

Taip pat primename, kad­

kiekvieną ketvirtadienį, nuo 8 val., rengiamos nuotolinės konsultacijos, kuriose ūkininkus geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės, žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų, tiesioginių išmokų taisyklių klausimais kon­sultuoja ŽŪM, NMA, VĮ ŽŪDC specialistai. Šios konsultacijos tęsis iki birželio 27 d. 

Turintys klausimų, susijusių su pasėlių deklaravimu, juos ga­li atsiųsti ir el. paštu tiesio­Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Su visais pakeitimais galima susipažinti Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje, skiltyje „Tiesioginė parama".

Koncentruotą informaciją ūkininkai gali rasti specialiame leidinyje: čia

Prisijungti prie nuotolinių konsultacijų galima čia.

Atnaujinta Trečiadienis, 15 gegužės 2024 10:20