„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Sutvarkyk savo žemės plotą - gauk paramą

Pasibaigus žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų dekla­ravimui, ūkininkai raginami nedelsti ir pranešti apie su­tvarkytus buvusius arba naujus netinkamus paramai gauti žemės plotus. Žemdirbiai, besirengiantys pa­versti savo turimus ne­tin­­kamus paramai gauti že­­mės plotus tinkamais ir atei­­nan­čiais metais juos dek­laruoti, privalo iki 2017 m. gruodžio 1 d. juos sutvarkyti: išnaikinti piktžoles, išpjauti medžius, krūmus, išrauti kelmus, akmenis, o darbų atliekas pa­ša­linti…

Investicijoms į žemę – milijonai

Baigiama įvykdyti didžioji dalis sausio mėnesį savi­valdybės tarybos sprendimu patvirtintų valstybės fi­nansuojamų melioracijos darbų. Šiemet jiems skirta 181 tūkst. eurų, tačiau į žemės pagerinimą bus investuota keliolika kartų daugiau. Savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Ramutė Urbienė Kaimo reikalų komitetą informavo, kad didžioji dalis avarinių remontų, kuriems atlikti konkursą laimėjo UAB „Diržė“, jau padaryta – teliko tos vietos, kuriose yra…

Privačios turgavietės tvarka netenkina pirkėjų

Struikų gatvėje, iškart už Šilalės autobusų stoties, prie­šais Policijos komisariatą, plyti netvarkyti plotai – tarsi būtų automobilių stovėjimo aikštelė. Nuo se­nų laikų ten šeštadieniais suvažiuoja prekeiviai su įvai­riausiais ga­miniais. Tačiau į redakciją paskambinusi pir­kėja pik­tinosi: kodėl maistu prekiaujama dulkėtoje ir netvarkingoje vietoje? Tačiau turgų valdančios įmonės atstovas problemos nesureikšmina. Šilališkė Danutė tei­gė pasibaisėjusi netvarka turguje. Jos teigimu, prekiautojai yra priversti…

„Gedmina“ nori vienodų sąlygų verslui

UAB „Gedmina“ kitąmet švęs 20-ąją savo veiklos su­kaktį. Vidutiniškai per metus čia paruošiama apie 200 mirusiųjų šarvojimui, tačiau didžioji jų dalis yra šar­vojami parapijų arba bendruomenių salėse. Donatas Grigalis UAB „Gedmina“ vadovauja jau ketvirtus metus. Ar „Gedmina“ dirba neskaidriai? Prieš pusantrų metų viename iš rajono valdžios ataskaitinių susirinkimų Didkiemio seniūnijos gyventoja nusiskundė, kad dar 2014 metais už artimojo šarvojimo bei…

Buvę ūkininkai savo žingsnio nesigaili

Šią temą pasiūlė keletas ūkininkų. Girdi, Ręsčių kai­me netoli Laukuvos gyvena tokie Lelėnai, kurie itin ne­palankiomis ūkininkavimo sąlygomis rado originalų spren­­dimą. - Matydami, kokia menka nauda iš mėsos ir pieno, jie pardavė lenkams bandą, o žemę naudoja, tiems patiems lenkams ruošdami pašarą. Jeigu čia, Lietuvoje, nereikalinga mėsa ir pienas, tai dar galima išsiversti, auginant pašarus, - sakė žmonės. O kaip…

Kodėl pieno perdirbimo įmonės negerbia smulkiųjų pieno gamintojų?

Pernai, artėjant rinkimams, Seimas mėgino demonst­ruoti „susirūpinimą“ ūkininkais ir net buvo priėmęs kai­nų reguliavimą numatančio įstatymo pataisas, pagal kurias pieno supirkėjai ir perdirbėjai privalėjo mo­kėti ne mažiau kaip 165 eurus (16,5 cen­to už litrą), o tarpininkai - ne mažiau kaip 130 Eur (13 centų) už toną bazinių rodiklių pieno. Kiek iš to buvo naudos - sunku pasakyti. Tačiau žmonės guodžiasi,…

Įsipareigojimai ganant gyvulius

Dalyvaujantiesiems Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklose ūkininkams primename prisiimtus įsipareigojimus, susijusius su ganiavos laikotarpiu bei ganymo intensyvumu. Dalyvaujantiesiems priemonės „Agrarinė aplinko­sau­­ga ir klimatas“ veiklo­se „Eksten­syvus pievų tvar­kymas, ganant gyvulius“, „Spe­cifinių pie­vų tvarkymas“, „Eks­tensy­vus šlapynių tvarkymas“, „Van­dens telkinių ap­sauga nuo taršos ir dirvos ero­zijos ariamoje že­mėje“, „Ri­zikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, „Nyks­tančios meldinių…

Prižiūrintiesiems melioracijos griovius

Gegužės 10 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo pa­keistos Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. progra­mos priemonės „Pelno nesiekiančios investicijos“ įgy­vendinimo taisyklės, kuriomis patikslintos sankcijos už tęstinės veiklos reikalavimų nesilaikymą. Paramos pagal KPP priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos“ gavėjai, įvykdę prisiimtus įsipareigojimus, privalo vykdyti penkerių metų tęstinius įsipareigojimus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP 2014–2020) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir kli­matas“…

Pakeistos kai kurios 2017 m. naudmenų deklaravimo taisyklių nuostatos

Pakeitimas patvirtintas žemės ūkio ministro įsakymu 2017 05 12, Nr. 323. Esminiai taisyklių pakeitimai yra šie: 1. Patikslinta, kad pareiškėjas, deklaruodamas plotus, patenkančius į valstybinės ir kitos paskirties žemės sluoksnį (VŽ sluoksnis), nebeprivalės deklaravimo metu pateikti šių plotų valdymą įrodančių dokumentų. Tačiau, juos dek­laruodamas, pareiškėjas įsi­pareigos šių plotų valdymą ar naudojimą pateisinančius dokumentus pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) bet kuriuo…

„Šilalės būstas“ kels daugiabučių vertę ir kvies betarpiškai bendrauti

Šiemet šilališkiai sulaukė teigiamų permainų – dau­gia­bučius administruojanti UAB „Šilalės butų ūkis“ ta­po „Šilalės būstu“ ir klientams pristato kitokį požiūrį į pastatų priežiūrą. Bemaž 90-ies daugiabučių Šilalėje ir seniūnijose laukia profesionalesnė priežiūra bei patikimesnis klientų aptarnavimas. Apie permainas pasakoja UAB „Šilalės būstas“ direktorius Aleksas KVEDERIS. – Šilalės daugiabučių gyventojams įmonė žada naujovių. Kokios jos bus? – Pirmiausia noriu visus nuraminti,…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą