„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Tarpuvaldžio grėsmės

Sulig niūria vėlyvojo rudens dargana Lietuva, kaip ir visas pasaulis, įbrido į dar vieną karantininę COVID-19 tamsą. Tačiau keista: jei per pirmąją pandemijos ban­gą šaukėme negalėsią išgyventi, verslas žlugs, vai­kučiai be mokslo liks analfa­betai (kai kas jau brovėsi į ligonines patikrinti, ar ten tikrai guli tiek infekuotųjų), tai per karantiną Nr. 2 viskas eina­si kur kas ramiau. O juk už­sikrėtusiųjų…

Politinė švytuoklė – dešinėn

Štai ir turime aštuntąjį Seimą, atkūrus Nepri­klau­so­mybę, o nuo Vasario 16-osios – tryliktąjį. Tiesa, ra­šant šias eilutes, dar ne­žinojome galutinių balsa­vi­mo re­zultatų, o renkant 71 vienmandatininką net dėl 68 mandatų vyks antra­sis rin­kimų turas. Per 2016 m. rinkimus į Seimą pirmojo turo metu taip pat buvo išrinkti tik trys politikai. Išrinktas Seimo narys įgaliojimus įgis po priesaikos. Įprastai pirmasis naujojo…

Ar jie žino, kur eina?

Po kelių dienų, spalio 11-ąją, mūsų laukia naujas pasirin­kimas – po Nepri­klau­­so­my­bės atkūrimo 60-ieji rinkimai į įvairius ša­lies val­džios organus, tarp jų – nauji rinkimai tam tik­rose apygardose, taip pat Pre­zidento rinkimai, į Europos Parlamentą bei re­feren­dumai, o Seimą šį ru­de­nį ren­kame jau aštuntą kar­tą. Sekmadienį buvo patvirtinti rinkėjų sąrašai. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) vadovės Lauros Matjošaitytės tei­gimu, šiemet rinkimų…

Balsuokime už politines partijas, o ne už politines gaujas

Nors iš Šilalės esu išvykęs prieš daugelį metų, ji svarbi ne tik dėl to, kad yra mano prigimtyje, bet ir todėl, jog dar yra išlikę ryšiai su buvusiais namais, draugais, gi­mi­naičiais, artimųjų kapais bei t. t. Todėl labai svarbu, kaip ir kuo gyvena Šilalės krašto žmonės, džiugina jų pa­sie­kimai ir liūdna, sužinojus apie nesėkmes. Į Seimą Kel­mės-Šilalės apygardoje kandidatuoja 17…

Priešrinkiminės ligos

Kuo labiau artėja Seimo rinkimų diena, tuo daugiau „kibišo“ viešojoje erdvėje. „Kibišas“ arba „kibis“ – tai varnalėšos dagys, kimban­tis už drabužių, besive­lian­tis į plaukus, o ir šiaip nemalonus gamtos sutvė­ri­mas. Štai apie tokius dagius vi­suo­­me­niniame gyvenime – šian­die­ninės pastabos. Žvaigždžių negalavimai Iškart perspėsiu, kad skandaliukų analizuoti ar apžvelgti nemėgstu. Bet šį kartą piktas dagys įsivėlė į žurnalistų bend­ruomenę ir Prezidentū­rą.…

Rudens keistenybės

Pasaulis pilnas keiste­ny­bių. Jų begalė gamtoje, po­liti­ko­je ir ekonomikoje. Ne­gali at­­si­stebėti šiųmečiu ba­ra­vy­­kų ir kitų miško bei dar­žo gė­ry­bių derliumi, par­tijų ir po­liti­kų reitingų svy­ra­vi­mais, ne­įtikėtinu mūsų eko­­no­mi­kos stabilumu COVID-19 aki­vaiz­doje. Gamta. Tačiau mes jos nevertinkime. Patys esame jos dalis, tad vargu ar suprasime, kokią įtaką grybienai daro klimato kaita arba netikėtai užplūdusi šiluma. Tiesiog ja džiau­kimės ir ją gerbkime.…

Kampanija be intrigos

Lietuviai lyg apduję nuo grybų gausos. Šių eilučių au­torius – ne išimtis. Tačiau stebina ir visas šiųmetis lau­kų, daržų bei sodų derlius. Antai ūkininkai, iš pra­džių skundęsi, jog kai kur javai buvo išguldyti, o kitus nualino sausra, todėl prakalbo apie kompensacijas, da­bar trina rankomis, koks puikus grūdų derlius. Bet ir vėl bėda: ele­vatoriai nespėja su­talpinti, jų kaina krinta, vals­tybė tu­rinti…

Kodėl dūsta savivalda?

Sakoma, kad savi marškiniai arčiau kūno. Todėl žmo­nėms rūpi ne tik Aleksejaus Navalno apnuodijimo pe­ripetijos, Aleksandro Lukašenkos represijos ar Do­nal­do Trumpo retorikos šuoliai, o ir savi reikalai: kaip rajone ar miestelyje sekasi gintis nuo koronaviruso, kada keli­ninkai pataisys rudens darganų apgadintą žvyrkelį, ko­kią ir kada gaus išmoką, dar – ką rinks į Seimą spalio 11-ąją. Tai štai apie tuos „marškinius“…

Atšaukti mokslo metus?

Rugsėjo 1-oji! Kodėl Mokslo ir ži­­nių dienos pavadinimą rašome iš didžiosios rai­dės? Ne dėl to, kad taip sugal­vo­­­jo „dėdės” iš Seimo ar kokie minis­terijos gal­vočiai. Ji įaugusi mu­­myse – mažuose ir dideliuo­se, mo­ki­nukuose, stu­dentuose ir sen­jo­ruo­se kaip jaunystės, džiaugs­mo, ži­­nių troškulio, ne­už­mirštamo drau­gų ūžesio bei šypsenų šventė. Neužmiršiu savo sūnaus nuo jaudulio drėgno delniuko tą vaiskų rytą pakeliui į pirmą…

Apie patriotizmą ir gudų euforiją

Pradėsiu nuo Sigito Gedos eilėraščio eilučių: „Buvau į Lietuvą išėjęs. Ten paukščiai, moterys ir vėjas. Į dieną visos karvės ėjo, ir vėju siautė ir plazdėjo...“ Jas prisimi­niau savaitgalį, kai vietoj visokių užsienių pasukau Ry­tų ir Šiaurės Lietuvos link. Pažintis su Šiaurės Lietuva Pasirinkau tikslą – aplankyti keletą įspūdingiausių dvarų. Kelias nuo Zarasų palei Latvijos pasienį – kalvotas ir vingiuotas. Paskui…

Virusas vėl rodo dantis

Praėjęs savaitgalis mus išgasdino: COVID-19 sugrįžta. Keletą dienų infekcijos atvejų skaičius laikėsi virš 20, kol galų gale driokstelėjo – 37! Mušami visi pokarantininiai rekordai. Virusas persimetė į aukščiausią valdžios ešeloną, ir visa Prezidentūra su šalies vadovu bei jo šei­ma buvo priversta izoliuotis, bet pirmadienį atnaujino darbą. Operos ir baleto teatras už­darytas, o numatyta se­zono pradžia bei visos premjeros atidedamos. Pedago­gai…

Dviejų diktatorių suokalbis?

Mano rusakalbis kaimynas rugpjūčio 1-ąją, kai atsinaujino kaukių dėvėjimas, pasipiktinęs šaukė: kokia čia vals­ty­bė, jei taip prievartauja savo piliečius! Suprantama, jam atsikertu: kuo čia dėta valstybė, kai reikia kiekvie­nam ap­sisaugoti nuo mirtino užkrato? Bet šįkart apie kitokį užkratą, kuris judina kaimyninės diktatūros pamatus. Ne apie tą, kuriuo tarsi giriasi paskutinis Europos diktatorius, prasitaręs, kad neva persirgęs koronavirusu... Baltarusijoje plinta visuomenės…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą