Įsipareigojimai ganant gyvulius

Dalyvaujantiesiems Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklose ūkininkams primename prisiimtus įsipareigojimus, susijusius su ganiavos laikotarpiu bei ganymo intensyvumu. Dalyvaujantiesiems priemonės „Agrarinė aplinko­sau­­ga ir klimatas“ veiklo­se „Eksten­syvus pievų tvar­kymas, ganant gyvulius“, „Spe­cifinių pie­vų tvarkymas“, „Eks­tensy­vus šlapynių tvarkymas“, „Van­dens telkinių ap­sauga nuo taršos ir dirvos ero­zijos ariamoje že­mėje“, „Ri­zikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, „Nyks­tančios meldinių…

Prižiūrintiesiems melioracijos griovius

Gegužės 10 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo pa­keistos Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. progra­mos priemonės „Pelno nesiekiančios investicijos“ įgy­vendinimo taisyklės, kuriomis patikslintos sankcijos už tęstinės veiklos reikalavimų nesilaikymą. Paramos pagal KPP priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos“ gavėjai, įvykdę prisiimtus įsipareigojimus, privalo vykdyti penkerių metų tęstinius įsipareigojimus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP 2014–2020) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir kli­matas“…

Pakeistos kai kurios 2017 m. naudmenų deklaravimo taisyklių nuostatos

Pakeitimas patvirtintas žemės ūkio ministro įsakymu 2017 05 12, Nr. 323. Esminiai taisyklių pakeitimai yra šie: 1. Patikslinta, kad pareiškėjas, deklaruodamas plotus, patenkančius į valstybinės ir kitos paskirties žemės sluoksnį (VŽ sluoksnis), nebeprivalės deklaravimo metu pateikti šių plotų valdymą įrodančių dokumentų. Tačiau, juos dek­laruodamas, pareiškėjas įsi­pareigos šių plotų valdymą ar naudojimą pateisinančius dokumentus pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) bet kuriuo…

„Šilalės būstas“ kels daugiabučių vertę ir kvies betarpiškai bendrauti

Šiemet šilališkiai sulaukė teigiamų permainų – dau­gia­bučius administruojanti UAB „Šilalės butų ūkis“ ta­po „Šilalės būstu“ ir klientams pristato kitokį požiūrį į pastatų priežiūrą. Bemaž 90-ies daugiabučių Šilalėje ir seniūnijose laukia profesionalesnė priežiūra bei patikimesnis klientų aptarnavimas. Apie permainas pasakoja UAB „Šilalės būstas“ direktorius Aleksas KVEDERIS. – Šilalės daugiabučių gyventojams įmonė žada naujovių. Kokios jos bus? – Pirmiausia noriu visus nuraminti,…

Azoto trąšų normos šiemet turi būti didesnės

Jau daugiau kaip dešimtmetį Žemės ūkio ministerijos užsakymu Lie­tuvos agrarinių ir miškų mokslų cent­ro Agrocheminių tyrimų la­boratorijos specialistai atlieka mineralinio azoto tyrimus. Ši informacija ypač svarbi žemdirbiams, norint teisingai parinkti azoto trąšų normas. Naujausi tyrimai rodo, kad šį pavasarį mine­ralinio azoto dirvožemyje yra mažai, todėl būtina augalus tręšti papildomai. Pasak centro direktoriaus, prof. habil. dr. Gedimino Stau­gaičio, siekiant nustatyti mineralinio…

„Valstietis“ ministras valstiečiams vilties neatvežė

Susitikti su dabartinės valdžios žemės ūkio ministru Broniumi Markausku žmonių prisirinko pilna Šilalės kultūros centro salė. Visi laukė, gal ministras atveš iš Vilniaus ko­kią geresnę žinią vidutiniams ir smulkie­siems šeimų ūkiams. Tuo labiau, kad jis pats - ne tik nuo „valstiečių“ partijos, bet dar ir ūkininkas... Stambiųjų rajono ūkininkų salėje beveik nebuvo. Bet tai ir suprantama, nes stambieji ūkiai didelio…

Keičiama valstybinės žemės suteikimo laikinai naudotis tvarka

Kovo 15 d. įsigalios Valstybinės žemės suteikimo laikinai naudotis žemės ūkio veiklai vykdyti tvarkos aprašo pakeitimai. Nuo šiol laikinai naudotis bus suteikiami neišnuomoti valstybinės žemės plotai, nesuformuoti atskirais žemės sklypais, esantys kaimo gyvenamosiose vietovėse ir miestams iki 1995 m. birželio 1 d. priskirtose teritorijose (išskyrus Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, Druskininkų, Palangos, Birštono miestų bei Kuršių nerijos nacionalinio…

Remtinose vietovėse deklaruojančiųjų pasėlius laukia permainos

Artėjant kasmetiniam žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimui, Žemės ūkio ministerija informuoja, kad šiemet dar bus deklaruojama pagal senąjį vietovių, ku­riose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, že­mėlapį. Jis buvo taikomas ir 2016 m. Naująsias didelių gamtinių kliūčių turinčių vietovių ribas Europos Komisija (EK) ruošiasi patvirtinti 2018 m. Nuo balandžio 10 d. poten­cialūs pareiškėjai gali dalyvauti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020…

Parama už ūkinius gyvūnus. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį?

Susietosios paramos už mėsinius galvijus, avis, pie­ninių veislių bulius ir pienines ožkas administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2015–2020 m. taisyklių (Susie­tosios paramos taisyklės) pakeitimai 2016 m. gruodžio 29 d. buvo patvirtinti žemės ūkio ministro įsakymu ir įsigaliojo š. m. sausio 4 d. Pakartotinai įsigijus tuos pačius ūkinius gyvūnus, išmoka neskiriama Taisyklių punktai, kuriais vadovaujantis, nustatomi pagrindiniai tinkamumo skirti susietąją paramą reikalavimai,…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą