Iš di­de­lės šir­dies ir ty­ros mei­lės iš­plau­kę raš­tai

Ne­ti­kė­ta pa­žin­tis su skiau­ti­niais pra­si­dė­jo nuo ame­ri­kie­čių fil­mo „Kaip pa­siū­ti skiau­ti­nę ant­klo­dę“. Ja­me jau­na mer­gi­na at­vyks­ta pas mo­čiu­tę į ma­žą mies­te­lį ra­šy­ti ma­gist­ro dar­bo bei ap­si­spręs­ti dėl to­les­nio gy­ve­ni­mo – my­li­ma­sis jai pa­si­pir­šo, o ji vis dar svars­to, ar įma­no­ma vie­ną žmo­gų my­lė­ti vi­są gy­ve­ni­mą ir ar su­tik­ti te­kė­ti. Galiausiai ap­si­spręs­ti pa­de­da mies­te­lio mo­te­rys: jos su­si­ren­ka pas senelę ir siu­va…

Mokinių darbuose - pavasario pranašai

Prieš porą savaičių Šilalėje atidarytos net dvi mokytojos Lai­mu­tės Rupšytės ugdytinių - Šilalės meno mokyklos dailės klasės mokinių - parodos, dvelkiančios atbundančia gamta. Šilalės viešosios bib­liotekos Vaikų lite­ratūros skyriuje dar veikia pa­roda „Ver­bos“, kurioje eksponuojami Šilalės meno mokyklos bei Laukuvos filialo dailės klasių mokinių iš popieriaus atraižų ir karpinių sulipdytos verbos. Parodos pristatyme Šilalės viešosios bibliotekos Vaikų li­­­teratūros skyriaus klu­­bo…

„Nuo dangaus ant daikto prie žmogaus“

Taip vadinasi žemietės tautodailininkės Da­lios Sta­laus­kienės darbų ant stiklo paroda, už­praėjusį penk­tadienį pristatyta Šilalės Vlado Stat­kevičiaus muzie­juje. Jau pats pavadinimas simbolizuoja darbų atsi­radimo būdą, prasmę ir esmę: iš Visatos – per daiktus į visų širdis. Dalia gimė ir užaugo Šilalės rajone, Paežerio kaime, baigė Upynos vidurinę mokyklą. Kaip teigia pati, niekuo ypatingu iš kitų vaikų neišsiskyrė: „Klausti tikriausiai reikėtų mano…

Karūna tautos vienybei

Jau šeštus metus skulptoriui Gediminui Radzevičiui neduoda ramybės mintis suburti Lietuvą ir be valstybės lėšų pastatyti monumentą "Pasaulio lietuvių vienybės karūna". Su bendražygiais skulptorius, etninės kultūros puoselėtojas G.Radzevičius įkūrė "Lietos" labdaros fondą, su projektą garsinančiais koncertais jau apvažiavo daug Lietuvos miestų ir miestelių, buvo ir Šilalėje. Šiemet pradėtą statyti skulptūrą baigti tikisi Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. „Šilalės artojas“ kalbasi su…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą