Redakcija

Bendrovės balansuoja ant išlikimo ribos

Iš finansinio nuosmukio niekaip neišsikapsto ir Šilalės savivaldybės valdoma UAB „Šilalės autobusų parkas“ (apie Šilalės šilumos tinklų bei Šilalės vandenų finansinę būklę rašėme praėjusiame „Šilalės artojo“ numeryje). Savivaldybės tarybai pateiktoje ataskaitoje bendrovės direktorius Vytautas Norkus nevyniojo žodžių į vatą ir juodu ant balto užrašė, kad didžiausi kreditoriai įmonei bet kada gali iškelti bankroto bylą. Nors rajono meras Jonas Gudauskas tikina priešingai: jo teigimu, įmonė esą atsigauna.

Autobusų parkui gresia bankrotas

Kaip ir šilumos tiekėjams, Autobusų parkui praėję metai buvo tikrai sunkūs. Dar labiau sumažėjo keleivių srau­tas - 2015-aisiais bend­rovės autobusais pervežta 59,7 tūkst. žmonių, suteikta paslaugų už 618 tūkst. eurų arba 11 tūkst. Eur mažiau nei 2014 metais.

Pernai Šilalės autobusų par­kas dirbo nuostolingai. Dėl padidėjusių atlyginimų bei išlaidų autobusų kapitali­niam remontui nuostolis išaugo 2 tūkst. Eur ir sudarė 11,4 tūkst. Eur. 

Kaip ir kitos šalies susisiekimo įmonės, Šilalės autobusų parkas didžiausią nuostolį patiria vietinio susisiekimo maršrutuose. Pernai jais per­vežta tik 15,3 tūkst. keleivių, gauta 416 tūkst. Eur pajamų, o išlaidų patirta per 460 tūkst. Eur.

Iš savivaldybės biu­­džeto praėjusiais metais Autobusų par­kas gavo 476,3 tūkst. Eur, beveik visi pinigai - 441,8 tūkst. Eur - skirti už moksleivių vežimą į mokyklas. Tuo tarpu vietinio su­sisiekimo maršrutuose pa­tirtiems nuostoliams kompensuoti įmonė gavo tik 34,5 tūkst. Eur. Per­nai savivaldybė jai liko skolinga 17,8 tūkst. Eur.

Skolos - didžiausias Auto­bu­sų parko vadovo V.Nor­kaus  galvos skausmas. 2015 m. bend­rovė tiekėjams ir bankams liko skolinga 150,3 tūkst. Eur. Per vienerius metus tiekėjams savivaldybės įmonė turės sumokėti 59 tūkst. Eur. Daugiausiai - net 36 tūkst. Eur - degalinių tink­lui „Milda“ už kurą. Dar 9,3 tūkst. Eur už kurą Autobusų parkas įsiskolinęs UAB „Kvė­dars­ta“.

Tačiau ir tai anaiptol dar ne viskas. Ilgiau nei vienerius metus už kurą „Mildai“ savivaldybės įmonė yra skolinga 43,3 tūkst. Eur, „Kvė­darstai“ - 26 tūkst. Eur. Už­delstos skolos tiekėjams sudaro beveik 70 tūkst. Eur.

Pernai savivaldybė priėmė sprendimą iš dalies atstatyti įmonės įstatinį kapitalą - iš rajono biudžeto 15 tūkst. Eur skyrė autobusui pirkti. Iš viso 2015 m. bendrovė įsigijo 11 autobusų, 2 mokyklinius au­tobusiukus jai perdavė savivaldybė.

norkus

V.Norkus politikams sakė, kad praėjusiais metais pavyko iš pagrindų atnaujinti trečdalį bendrovės autobusų.

„Autobusų dar trūksta, o ir nupirktieji nėra idealūs - patys remontuojame, nes naujų įpirkti nepajėgiame“, - savivaldybės tarybai aiškino įmonės vadovas.

Nors savivaldybės taryba yra šios bendrovės akcininkė, nei Finansų, investicijų ir verslo komiteto, nei savivaldybės tarybos posėdyje politikai Šilalės autobusų parko finansine padėtimi itin nesidomėjo. Jie tik pasidžiaugė, jog UAB „Rivona“, valdanti prekybos centrus „Norfa“, pastatys Šilalėje autobusų stotį.

Tiesa, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai Verai Macienei ki­lo abejonių, ar verta įmonei vežti keleivius tolimojo susisiekimo maršrutais į Vilnių ir į Klaipėdą, jei jie neduoda jokio pelno.

Ir nors iš tolimojo susisiekimo uždirbtos pajamos pernai sumažėjo 15 tūkst. Eur, V.Norkus garantavo, kad maršrutai nėra nuostolingi.

„Minuso nėra, o bendrovė be šių pinigų neišsiverstų - parveža grynų apyvartinių lėšų. Klaipėdos maršruto nuos­tolius kompensuoja ke­lionės į Vilnių“, - tvirtino V.Nor­­kus.

Tačiau administracijos direktoriaus pavaduotoja V.Ma­cienė įsitikinusi, jog šį klausimą turėtų svarstyti UAB „Ši­lalės autobusų parkas“ val­dy­ba.

Tolimasis susisiekimas tik­rai nėra pati didžiausia šios įmonės problema. Atas­kai­toje grėsmingai atrodo kiti išvardinti skaičiai - teigiama, kad vien valymo įrenginiams reikia per 160 tūkst. Eur. Nepradėjus jų projektuoti bei statyti, Klaipėdos regiono ap­linkos apsaugos departamentas neišduos įmonei Taršos integruotos prevencijos ir kont­rolės leidimo. O tada bend­rovė ne tik mokės baudas, bet ir gali būti sustabdyta jos veikla.

Vienintelis geras pokytis - pernai šiek tiek padidėję vairuotojų atlyginimai. Ataskaitoje nurodyta, kad jie vidutiniškai paaugo 61 Eur, tačiau pripažįstama, jog tai lėmė minimalios algos didėjimas.

Gedmina“ susidomėjo FNTT

Jei vandens ir šilumos tiekimas bei vietinio susisiekimo maršrutų aptarnavimas yra įstatyme įteisinta tiesioginė vietos savivaldos funkcija, tai prekyba knygomis ir laidojimo verslas savivaldybei tikrai nėra pats būtiniausias.

Jau rašėme, kad balandį politikai nusprendė išbraukti Šilalės knygyną iš neprivatizuojamų objektų sąrašo. Savivaldybės įmonei, per pen­kerius metus sukaupusiai 9 tūkst. Eur nuostolių bei neišgalinčiai išlaikyti pastato miesto centre, bus ieškoma pirkėjų.

Tačiau Šilalės knygyną slegianti 2 tūkst. Eur skola už šildymą juokingai atrodo UAB „Gedmina“ direktoriui Do­­natui Grigaliui - tiek jo vadovaujama įmonė gauna už vienas laidotuves. Nors „Gedmina“ kur kas labiau nei Šilalės knygynas yra įklimpusi į skolų liūną. Vien UAB „Vlado medis“ už parduotus karstus bendrovė yra skolinga beveik 43 tūkst. Eur. Ir ši skola jau daug metų nemažėja. Iš viso savo tiekėjams „Gedmina“ yra įsiskolinusi 55,7 tūkst. Eur.

Bendrovės direktorius net neslepia, jog skolų grąžinti neketina, o viską, ką uždirba, panaudoja patalpoms remontuoti, įrangai atnaujinti. Tokiai įmonei tiekėjai taip pat bet kada galėtų inicijuoti bank­rotą.

Bet ir skolos - ne vienintelis D.Grigalio rūpestis. Prieš kurį laiką „Šilalės artojuje“ pasirodžius informacijai, kad bendrovė už suteiktas paslaugas atseit neišduoda čekių, Šilalės policijos ko­mi­sariatas pradėjo tyrimą - surinko visus įmonės finan­sinius dokumentus bei perdavė juos tirti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT). „Gedminos“ vadovas informa­vo politikus, jog jau įvyko kai kurios apklausos, tačiau dėl FNTT užimtumo tyrimas užtruks dar ne vieną mėnesį. 

Pasirenka kur geriau

Ataskaitoje rašoma, kad pernai „Gedmina“ uždirbo 4,7 tūkst. Eur pelno. Geri buvo ir 2014-ieji, kai pelnas siekė 8,5 tūkst. Eur. Tačiau dviejų pastarųjų metų pelnas anaiptol nekompensavo 2010-2013 m. patirtų nuostolių, kurie siekė daugiau kaip 55 tūkst. Eur. Be to, 2012-aisiais „Gedmina“ pastato išorei atnaujinti iš banko paėmė 23 tūkst. Eur paskolą. Skirtingai nei skolas, ją tikrai teks grąžinti.

Tuo tarpu įmonės pajamos mažėja - pernai jos sumenko iki 134,8 tūkst. Eur, o sąnaudos darbo užmokesčiui bei socialiniam draudimui išaugo iki 46 proc.

Tačiau, pavyzdžiui, tokią pat veiklą vykdantys Šakių savivaldybei priklausantys lai­­do­tu­vių namai verčiasi nepalyginamai geriau - 2015 m. uždirbo per 16,2 tūkst. Eur pelno, įsigijo naujutėlį, specia­liai įmonei pagamintą, be­ne 30 tūkst. Eur kainavusį automobilį. Ša­kiečiai pasitiki savivaldybei priklausančių lai­dotuvių namų darbuotojais - čia paslaugas pernai užsisakė 72 proc. rajone mirusių žmonių artimųjų.

Atrodo, skiriasi ne tik vadybiniai tą pačią veiklą vykdančių įmonių vadovų sugebėjimai, bet ir požiūris į paslaugas bendruomenėse. Šilalėje veikiančios „Gedminos“ di­rek­­torius kone kiekviena pro­­ga kartoja, jog visos bendruomenių šarvojimo salės veikiančios neteisėtai, todėl jas reikėtų uždaryti. Tuo tarpu šakiečiai su bendruomenėmis sėkmingai bendradarbiauja - vien pernai kaimo bend­ruomenių patalpose Šakių lai­dojimo namų darbuotojai pa­šarvojo 178 mirusiuosius.

Kad tai galima laikyti iš­ties rimta pa­galba kaimo žmonėms, ro­do ir skaičiai. Jei vienas paslaugų paketas Šakių laidotuvių namų šarvojimo salėse vidutiniškai kainavo 1089 Eur, tai bend­ruomenių namuose vienos laidotuvės vidutiniškai atsiėjo 815 Eur.

Bendradar­biau­ti, o ne konkuruoti su kaimo bendruomenių bei parapijų šarvojimo salėmis UAB „Gedmina“ direktoriui patarė ir Šilalės rajono meras J.Gudauskas.

„Negalime visko sukoncent­ruoti į vienas rankas, nes žmonės visada naudosis tomis salėmis, kuriose jiems bus geriau ir patogiau“, - įsitikinęs meras. 

Daiva BARTKIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Meras atostogauja Gran Kanarijoje

Paprastai Šilalės savivaldybės tarybos nariai posėdžiauja paskutinį mėnesio ketvirtadienį. Tačiau vakar politikai rinkosi tik į komitetų posėdžius, o tarybos posėdis šaukiamas ateinantį antradienį. Pasirodo, įprastą darbo ritmą sujaukė mero Jono Gudausko atostogos. Kaip skelbiama savivaldybės interneto svetainėje, rajono vadovas poilsiauja nuo gegužės 20 d. Į darbą jis grįš pirmadienį. Ir neabejotinai pailsėjęs, įdegęs bei pasisėmęs naujų įspūdžių - atostogas su šeima meras leidžia Gran Kanarijoje (Gran Kanarija yra trečia pagal dydį sala Ispanijai priklausančiame Kanarų salyne).

„Šilalės artojo“ inform.

„Facebook“ nuotr.

 

Ar visos gėlės paskatina šienligę?

Didžiausią pavojų šienlige sergantiems žmonėms kelia smulkios medžių, žolių bei javų žiedadulkės. Tačiau kai kurios gėlės irgi yra įtrauktos į Lietuvoje aktualiausių įkvepiamų alergenų paletę, kuri ištiriama paėmus kraujo.

Alergijos žiedadulkėms simp­tomai yra labai panašūs į peršalimą. Nors gėlės nedažnai sukelia šienligę, intensyvaus augalų žydėjimo metu geriau būti atsargesniems. Patariama nedovanoti puokščių alergiškiems žmonėms, o gėlių vazonėlius išnešti iš patalpų. Štai kai kuriose Didžiosios Britanijos ligoni­nėse buvo net uždrausta į pa­latas atnešti lelijų bei pelargonijų.

Gėlių žiedų dulkelės yra gana stambios ir lipnios, bet viskas priklauso nuo žmogaus imuniteto reakcijos. To­dėl chrizantemų, rožių, hiacintų bei tulpių žiedadulkės vis tik yra įtrauktos į įkvepiamų alergenų paletę. Aišku, Lietuvoje pavasarį bene daugiausiai problemų sukelia lazdynų ir beržų žiedadulkės. Tai patvirtina ir „Medicina practica“ laboratorijos sveikatos profilaktikos akcijų „Svei­kink pavasarį be alergijos!“ rezultatai.

Kita šienligės banga prasideda vasarą, sužydėjus mo­tiejukui, mig­lei, svidrei, ja­­vams ir kt. Aler­giją gali su­­kelti ir dilgėlių, gysločio, rūgštynių, ypač – pelyno žie­dadulkės. Todėl šienligės sezonas tęsiasi ir rudenį.

Pastebėta, kad net 70–80 proc. žieda­dul­kėms aler­­giš­kų pacientų yra jautrūs ir daržovėms, vaisiams. Pavyzdžiui, kenčiantiems nuo beržo žiedadulkių žmonėms pavojų gali sukelti obuoliai, kriaušės, morkos, slyvos bei kt. Paėmus kraujo, galima saugiai nustatyti ne tik įkvepiamus, bet ir maisto alergenus.

AKCIJA! Dabar su didele nuolaida alergijos tyrimus (paėmus kraujo) jums atliks „Medicina practica“ la­boratorijoje Šilalės ligoninėje (Vytauto Didžiojo g. 19), tel. (8-449) 4-67-63. Prieš tyrimą būtina bent 12 val. nevalgyti. Iš anksto registruotis nereikia. Akcija tęsis iki birželio 30 d.

Interneto svetainė: www.medicinapractica.lt.

Piliakalnių istoriją įamžinome filme

Obelyno pagrindinėje mokykloje vyko mokymai „Pieš­tinės ir plokščiosios marionetės animacijos pagrindai bei technika. Kūrybinės dirbtuvės“. Paskaitą vedė UAB „Vilanimos filmų studijos“ direktorius ir prodiuseris, meno vadovas bei režisierius, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos lektorius Valentas Aškinis bei Jūratė Leikaitė - animatorė, režisierė, prodiuserė, scenaristė, dailininkė, iliustratorė.

4-10 klasių mokiniai buvo supažindinti su pagrindinėmis ir šalutinėmis pieštinės animacijos judesio kompo­nuo­tė­mis, fonų piešimu, veiks­­­mo truk­mės nustatymu. Taip pat vaikai sužinojo, kaip pa­rengiami bei išdėstomi fo­ne personažai, kaip komponuojamas kadras, kokie yra filmavimo būdai ir scenų derinimas su garsu.

Dėstytojai turėjo atsivežę sa­vo kompiuterinę įrangą. Per savaitę iki vizito moksleiviams reikėjo atlikti „namų darbus“ – nupiešti atskiras animacines sce­­nas, remiantis legendomis apie Vedrių bei Kazokų piliakalnius (Var­sėdžių apylinkės). Vėliau šios scenos buvo nufilmuotos ir sukurtas anima­cinis filmas, ku­ris meniškai iliust­ruoja kraš­to istorinę praeitį.

Puiku, kad mo­­kykloje ugdomi vaikų kūrybiniai gebėjimai, įtraukiant juos į kūrybos procesą.  

Mindaugas ARMONAS, Obelyno pagrindinės mokyklos istorijos mokytojas metodininkas

AUTORIAUS nuotr.

 

 

 

Klojimo teatrų entuziastai rinkosi į festivalį „Pri klietelis“

Dvejus metus iš eilės Kvėdarnoje, prie kunigo, kal­bi­ninko Kazimiero Jauniaus klėtelės (Lembo k.), vyko klo­­jimo teatrų vakarai. Pirmasis, surengtas 2014-aisiais, buvo su­sietas su Europos paveldo dienomis Kvėdarnoje „XX a. pradžios skonis“, antrasis, vykęs pernai, - skirtas etnografinių regionų metams paminėti. Šiemet teatro mėgėjai vėl susirinko Lembe.

Neatsitiktinai klojimo teat­rui vieta parinkta prie kunigo, kalbininko K.Jauniaus klėtelės - ji labai atitinka klojimo teatrų atmosferą, čia tvyro XX a. pradžios dvasia. Teatro vakarai, sutraukę daug svečių, reprezentuoja Kvė­darną, nekilno­jamąjį valstybės paveldo ob­jektą - K.Jauniaus klėtelę-muziejų ir kunigo, kalbinin­ko, garsaus ling­visto K.Jauniaus asmenybę bei populiarina Šilalės krašto istorines, kultūrines ir gamtines erdves. Taip puoselėjama kal­­ba, papročiai, tradicijos. Klojimo teatrų vakarai priviliojo daug žiūrovų ne tik iš Šilalės rajono, bet ir iš gretimų. Tad šiemet, siekdami, jog pasirodymai taptų tradiciniais, patrauk­liais, moderniais ir būtų neatsiejama rajono kultūrinio gyvenimo dalimi, surengėme I-ąjį regio­ninį klojimo teatrų festivalį „Pri klietelis“, skirtą Lietuvos 100-mečiui, Pasaulio žemaičių dienoms ir Vietos bend­ruomenių metams paminėti.

Festivalį, nuskambėjus daudytės garsams, pradėjo bei simbolinę juostelę perkirpo Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktorė Soneta Būdvytienė ir Kvėdarnos se­­­niū­nas Aivaras Dobilas. Spek­­­taklius parodė kaimų bend­ruomenės „Saulietekis“ mėgėjų teatras (vadovė Dan­guolė Šerpetauskienė), Pa­jū­ralio lais­valaikio salės mė­gėjų teatras (vad. Al­ma Rim­kuvienė), Pajūrio ne­įga­liųjų žmonių dra­mos ko­lek­tyvas (vad. An­­ge­lė Auž­­bikavičienė), Kal­ti­­nėnų kul­­tū­ros namų mė­­gė­jų dramos kolektyvas (vad. Liuda Vis­mantaitė) bei Ku­piškio rajono savival­dybės kul­tūros centro Noriū­nų pa­da­linio mė­gėjų teat­ras „Dvarėlis“ (vad. Violeta Lau­cienė). Žiū­­­rovus linksmino ir gerą nuotaiką palaikė Kvėdarnos kultūros namų mėgėjų meno ko­lektyvai: ansamblis „Ne vien retro“ (vad. Al­dutė Rim­kie­nė), su­augusiųjų šo­kių kolektyvas „Ka­­dagys“ (vad. Gied­rė Fas­ci), folk­loro an­samb­­lis „Vo­lun­gė“ (vad. A.Rim­kie­nė), mo­terų vokalinis ansamblis „Al­leg­ro“ (vad. Gra­žina Pame­di­­tie­nė), liaudiš­kos muzikos ka­­pe­la „Jūra“ (vad. Al­binas Rim­­kus).

Renginio metu buvo pristatomos Šilalės krašto kulinarinio paveldo tradicijos. Kvėdarnos ir Pajūralio bend­ruomenės bei kaimų bend­ruomenė „Saulietekis“ vaiši­no koše, rūgštynių sriuba, kiaušiniene su spirgais.

Festivaliui pasibaigus, daug šiltų palinkėjimų teatro entuziastams išsakė Kvėdarnos parapijos klebonas kun. Juo­zas Rudys, kolektyvams įteiktos rajono mero padėkos. Se­niūnas padėkojo renginio rė­mėjams bei visiems, prisidėjusiems prie jo rengimo.

Festivalį vainikavo Kelmės mažojo teatro spektaklis Liu­­nės Janušytės komedija „Že­­maičiai bylinėjasi“ (rež. Ge­diminas Trijonis) bei gegužinė su Rietavo kultūros centro kaimo kapela „Subata“ (vad. Aida Liutikienė).

Tikimės, kad II-asis klojimo teatrų festivalis sukvies dar daugiau dalyvių bei žiūrovų.

Aldutė RIMKIENĖ, Kvėdarnos kultūros namų kultūrinės veiklos vadybininkė

AUTORĖS nuotr.

spektaklismuzikantai

 

Iš policijos automobilio liko tik metalo krūva

Praėjęs pirmadienis vienoje automagistralės Vilnius-Kaunas-Klaipėda atkarpoje buvo itin nesėkmingas - Šauk­liškės kaimo teritorijoje tądien užfiksuoti net du eismo įvykiai. Dieną nuo kelio nuvažiavo kro­vininis sunkvežimis, o vakare, vykdant jo iškėlimo darbus, stipriai nukentėjo tarnybinis policijos automobilis.

Pirmadienį sunkvežimį vairavęs vyras jo nesuvaldė, nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į tvorą. Avarija nebuvo didelė, tačiau sunkiasvorės transpor­to priemonės traukimo darbai užtruko iki vėlumos. Eismą, kad pro šalį važiuojantys vairuotojai netrukdytų darbininkams, reguliavo policijos pareigūnai. Tarnybinis jų automobilis su įjungtais specialiais švyturėliais stovėjo pirmoje eismo juostoje. Tačiau apie 21.45 val. į Šilalės policijos komisariato „VW Passat“ rėžėsi klaipėdiečio (gim. 1971 m.) vairuojamas „Citroën C5“.  Tik laimingo atsitiktinumo dėka išvengta skaudžios tragedijos – po didelio smūgio „Passat‘as“ suknežintas nepataisomai. Lai­mei, pareigūnai buvo išlipę iš mašinos ir nestovėjo šalia.

Avarijos metu susižeidė „Cit­roën“ vairuotojas. Jis skun­dėsi skausmais krūtinėje. Dėl traumos vyriškis išgabentas į Klaipėdos universitetinę ligoninę. Pirminiais duomenimis, vairuotojas buvo blaivus. Bet dėl kokių priežasčių nepastebėjo policijos automobilio su įjungtais švyturėliais jis nesugebėjo paaiškinti. Keliama versija, jog kliūties klaipėdietis galėjo nepamatyti, nes vairuodamas kažko ieškojo savo mašinos salone.

Birutė PALIAKIENĖ

SKAITYTOJO nuotr.

 

 

 

 

Vandalų įžūlumui ribų nėra?

Praėjusį savaitgalį Pajūris šventė: džiugino ne tik geras oras, bet ir miestelyje vykusios seniūnijų sporto žaidynės. Tačiau naujos savaitės pradžioje pakili nuotaika išgaravo. Naktį iš pirmadienio į antradienį įžūlūs chuliganai nusiaubė rekreacinę zoną prie Jūros upės. Šį atvejį aiškinasi policija, bet patys pajūriškiai spėlioja, kad teritoriją suniokoti galėjo vietiniai nebrendylos.

Vaizdas, kurį antradienį išvydo Pajūrio seniūnė Roma Veščiūnienė, ją, švelniai tariant, šokiravo. Prieš kelis me­tus įrengtoje jaukioje Jū­ros pakrantės poilsiavietėje buvo išverstas tik pavasarį pastatytas knygų inkilėlis, o jame buvę leidiniai sudeginti pavėsinėje, ant stalo. Be to, visur primėtyta įvairiausių atliekų, prigliaudyta kalnai sau­lėgrąžų. R.Veščiūnienė suskaičiavo, jog seniūnijai pa­daryta maždaug 250 eu­rų žala. Tačiau suma gali ir iš­augti – kiek tiksliai atsieis smarkuolių siautėjimas, paaiškės, kai poilsiavietė bus sutvarkyta.

Seniūnė apgailestauja, kad tai, deja, nebe pirmas toks išpuolis šioje zonoje. Neseniai jėgos kur dėti neturintys asmenys nuvertė lauko tualetą, sugadino jo stogą, išspardė bei sugriovė tvorelę, nuniokojo pavėsinės stogą, išrovė įbetonuotą kelio ženklą ir įmetė jį į upę.

Trečiadienį Pajūrio seniūnė dėl šio įvykio susitiko su Šilalės policijos pareigūnais. Nors prieš tai ji sako laukusi, kol chuliganams prabils sąžinė. Todėl internete išplatino pranešimą, kuriame niekadėjus ragino prisistatyti į seniūniją bei prisipažinti. Jiems buvo suteiktas šansas patiems viską sutvarkyti. Deja, sąžinė taip ir neprabudo - seniūnė dėl incidento parašė pareiškimą.

„Dabar viskuo labai rimtai užsiima policija. Vyksta tyrimas, apklausos. Įvardinti, kas nusiaubė poilsiavietę kol kas negaliu. Bet tikiu, jog pareigūnai greitai juos nustatys“, - įsitikinusi R.Veščiūnie­nė.

Tiek ji, tiek miestelio gyventojai svarsto, kad šioje vie­toje reikėtų įrengti vaizdo stebėjimo kameras. Ta­čiau, anot seniūnės, šie norai kol kas neįgyven­dinami – savivaldybės biudžete tam trūksta lėšų...

Šiandien va­kare Pa­jū­ryje šaukiamas bend­ruomenės susirinkimas. Bus ta­ria­ma­­si, kokių pre­vencinių priemonių imtis, tramdant miestelį niokojančius vandalus. Belieka tikėtis, jog susivienijusi bendruomenė juos įveiks.

Birutė PALIAKIENĖ

Romos VEŠČIŪNIENĖS nuotr.

degesiai

 

Laukuose pakvipo pirmuoju šienu

Prieš savaitę Vaičių kaime, Vaidoto Kiniulio ūkyje, susirinkę Žemaitijos žemdirbiai paskelbė šienapjūtės pradžią. Tiesa, kai kur pievos po neseniai praūžusių liūčių vis dar nėra visiškai sausos, tačiau ūkininkai jau žvilgsniais matuoja žolę ir nekantriai dairosi į dangų.

Šienapjūtė - pats sunkiausias vasaros darbas, nes likti žiemai be pašarų tolygu sunaikinti ūkį. Todėl UAB „Dotnuvos projektai“ pakvietė Žemaitijos žemdirbius apžiūrėti naujausios pašarų ruošimo technikos.

Bene 130 melžiamų karvių ir per 120 mėsinių mišrūnų laikančiam ūkininkui kasmet reikia nušienauti 116 hektarų pievų, paruošti apie 2 tūkst. tonų žolės bei kukurūzų siloso, veršeliams susukti 700 sauso šieno ritinių. Tai nemenkas, iki pat rudens trunkantis darbas, todėl tokiam dideliam ūkiui labai svarbu turėti gerą bei patikimą techniką. UAB „Dotnuvos projektai“ V.Kiniulio ūkyje surengė  jau antrą lauko dieną. Pirmoji įvyko daugiau nei prieš dešimtmetį, 2005-aisiais, iškart, kai tik Sapard projekte dalyvavęs ūkininkas įsigijo visą naują pašarų ruošimo techniką.

„Tada demonstravome tik V.Kiniulio technikos galimybes. Dabar čia atvežėme net kelių aplinkinių ūkininkų turimą techniką, nes V.Kiniulis puoselėja naujų planų - per dešimtmetį jo technika susidėvėjo ir fiziškai, ir morališkai. Dėl to šiai šienapjūtei parvešime ūkininkui pačią nau­jausią, 4 metrų pločio „Kver­neland“ prikabinamą šie­napjovę - kol kas Lietuvoje nėra nė vienos tokio modelio. Gaila, kad fabrikas nespėjo jos surinkti ir išsiųsti į Lietuvą iki šio mūsų susirinkimo“, - sakė UAB „Dot­nuvos projektai“ vadybi­ninkas, technikos mokslų dak­taras Romualdas Man­ke­vi­­čius.

Technikos demonstravimui ūkininkas paruošė patį sausiausią lauką - 12 metrų pievą, kurią kasmet išakėja ir atsėja į hektarą po 1,5-2 kilogramus motiejukų. Sodri bei gana aukšta žolė, nors ir šlapoka, prašyte prašėsi pjaunama bei verčiama į pradalges.

Pasak R.Mankevičiaus, šienapjovė, vartytuvas ir grėblys yra viso pašarų ruošimo proceso pradžių pradžia, o kokią  pasirinkti šienapjovę - pakabinamą ar prikabinamą, su plaušintuvu ar be jo, priklauso nuo ūkio dydžio, pašarų ruošimo plotų, laukų reljefo, turimo traktoriaus bei ūkininko noro.

Žemaičiai atidžiai stebė­jo ir vertino, kaip dirba „Kver­ne­land“ pakabinamos ir pri­kabinamos šienapjovės, svarstė, kokią naudą gali duo­ti dviejų skirtingų šienapjovių kombinacija, kuo ypatinga „Kverneland“ sraigė, sumetanti šlapią žolę į pradalges taip, kad ji nepatektų po traktoriaus ratais ir nebūtų suminta, klausinėjo apie technikos galimybes ne tik dr. R.Mankevičiaus, bet ir praktinės patirties turinčių į demonstraciją savo šienapjoves atvežusių savininkų.

Ne mažiau smalsuolių pritraukė ūkininkės Virginijos Aužbikavičienės dviejų roto­rių grėblys, važiuojantis ir dirbantis ant tos pačios važiuoklės. Hidrauliškai valdo­mas grėblys gali palįsti po krūmais, suversti vieną arba dvi pradalges.

„Žiūrint į tokią techniką, seilė varva - visko norisi, sulaiko tik šiuo metu ypač menkos galimybės ir neaiški perspektyva. O jei kas dykai duotų - viską priglaustume“, - juokavo būrin susispietę keli ne­didelių ūkių savininkai iš Ju­caičių, Požerės, Pa­žvėrio kaimų.

Šienapjūtės jie dar nepradėjo - sa­kė laukią, kol už pieną sumokės ir Dievulis „pagados“ nepagailės.

„Pažiūrėkite, kiek traktorius kai­nuoja - net už nedidelį reikia 60-70 tūkst. eurų pakloti. Kada tiek gali uždirbti, kai už pieną moka 15 centų ir dar žada bene 1,5 euro cento nuo birželio sumažinti?“- svarstė vyrai.

Ne pačiu didžiausiu optimizmu spinduliavo ir ūkio savininkas V.Kiniulis. Nors neseniai Vaičių kaime jis nupirko apgriuvusią fermą ir jau šią savaitę pradės ją rekonst­ruoti į fermą prieaug­liui, ūkininkas su nerimu svarstė apie ūkių didėjimo tendencijas.

„Krizė, kuri dabar mus riečia į ožio ragą, kada nors praeis. Bet po dešimtmečio gali pasirodyti, jog ir ūkis, kur laikoma 130 karvių, jau yra prie smulkiųjų. Jeigu nebus iš ko investuoti, nevyks plėt­ra, tapsime nereikalingi. O žemės mūsų rajone nėra tokios derlingos, kad galėtume verstis augalininkyste“, - sakė V.Kiniulis, pereinantis prie eko­loginės žemės ūkio gamybos.

Krintant pieno kainoms, abejojančiųjų savo ūkių ateitimi atsiranda vis daugiau, tačiau dr. R.Mankevičius įsitikinęs, jog ūkininkai lengva ranka neužbrauks daugelio metų triūso.

„Dabar tikrai ne pats geriausias laikas investicijoms, bet susidomėjimas pašarų ruošimo technika nemažėja, nes žmonės iš paskutiniųjų stengiasi ją atnaujinti. Netrukus prasidės naujo paramos laikotarpio paraiškų rinkimas, ūkininkams reikia žinoti, ko­kia geriausia technika yra rinkoje. Juk visi supranta, kad tai - paskutinė galimybė gauti paramą ūkio modernizavimui. Nors ir kaip blogai būtų, lietuviškas racio­nalumas verčia kibtis į že­mę“, - tvirtino specia­listas.

Laukams pakvipus pirmuoju šienu, ūkininkams šiemet itin sunku apsispręsti, ar ruošti pašarus ir rengtis dar vienai sunkiai žiemai, ar atsisakyti visko, kas uždirbta, ir trauktis iš nelygios kovos su perdirbėjais bei prekybininkais. Kita vertus, ne vienas ūkininkas iš Vaičių kaime surengtos lauko dienos grįžo su viltimi, jog sunkmetis - ne amžinas.

Daiva BARTKIENĖ

AUTORĖS nuotr.

ukis4ukis3ukis2ukis1

 

Valdiškas verslas neišsikapsto iš nuostolių

Balandį ataskaitas rajono tarybai pateikė savivaldybės įmonių vadovai. Atrodo, praėję metai valdiškiems „uabams“ neatnešė nei turtų, nei sėkmės - keturios iš penkių savivaldybės įmonių dirbo nuostolingai. Šį sykį - apie dviejų rezultatus. 

Kalta šilta žiema?

Kiekvieną mėnesį Šilalės šilumos tinklų sąskaitas už šildymą bei karštą vandenį gaunantiems gyventojams ne tas pats, kaip sekasi šilumos tiekėjams. Balandį vietos politikai patvirtino Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytas kainas antriesiems bazinės kainos galiojimo metams - nuo gegužės 1 d. šiluma mūsų rajone pabrango 7 proc. Nors oficialiai teigiama, kad Šilalėje ji yra pigiausia Lietuvoje, mokantieji mokesčius įsitikinę, jog sąskaitos net ir šiltą žiemą prasilenkia su realybe.

UAB „Šilalės šilumos tink­lai“ direktorius Algirdas Šnie­pis pripažino, kad praėję metai nebuvo patys geriausi. 2014-aisiais patirta 50,9 tūkst. eurų, pernai - jau 64,1 tūkst. Eur nuostolių. A.Šnie­pis turėjo kuo pasiteisin­ti: vien Pajūrio katilinė, kurią savivaldybė perdavė eksploa­tuoti Šilalės šilumos tink­lams, pernai uždirbo 22 tūkst. Eur „minusą“. Bet blogiausia, pa­sak A.Šniepio, kad žiema buvo šilta, todėl įmonė mažiau pagamino, mažiau pardavė šilumos energijos, taigi mažiau ir uždirbo.

Finansinis rezultatas gal būtų buvęs geresnis, tačiau pernai bendrovė neturėjo lėšų pirkti kurą valstybinėje biokuro biržoje. Ten atsi­skaitymo terminai yra griežti, nepaprašysi palaukti. Todėl įmonės vadovams teko biokurą pagal sutartis iš tiekėjų pirkti brangiau. A.Šniepis tikino, jog šiemet jau laikosi Vyriausybės nustatytos tvarkos ir dalyvauja biokuro biržos sandoriuose.

Pernai Šilalės šilumos tink­lai tiekėjams liko skolingi 573,6 tūkst. Eur - net 225 tūkst. Eur mažiau nei 2014-aisiais. Deja, didžiausią dalį įsiskolinimų vis dar sudaro skolos už kurą. Nemaža skola ir bankui - 431 tūkst. Eur. Šiemet teks grąžinti 143 tūkst. Eur.

Šilumos vartotojai praėjusiais metais įmonei liko skolingi beveik 205 tūkst. Eur. Iš jų 124,5 tūkst. Eur - gyventojai. A.Šniepis pasidžiaugė, kad pernai gyventojų skolos sumažėjo 25 tūkst. Eur. Nemokiausi Šilalėje yra socialinių būstų nuomininkai: jų įsiskolinimai vien Šilalės šilumos tinklams sudaro 77,7 tūkst. Eur, ir pernai jie padidėjo 3,6 tūkst. Eur.

Anot A.Šniepio, įmonė kant­riai dirba su skolininkais. Praėjusiais metais išieškota 27 tūkst. Eur, užpernai - 23 tūkst. Eur priteistų skolų. Visgi beviltiškos skolos auga kaip ant mielių. 2015 m. joms buvo priskirta įsiskolinimų už 25 tūkst. Eur. Iš viso įmonė turi 222,5 tūkst. Eur abejotinų skolų.

Renovacija optimizmo nežadina

UAB „Šilalės šilumos tink­lai“ direktorius tarybos nariams tvirtino, jog įmonės finansinė padėtis gerėja. Šie­met įsiskolinimas už kurą sumažėjo dar 170 tūkst. Eur, grąžinta dalis kredito bankui, tikimasi, kad pavyks išgyventi be naujų paskolų. Tačiau daugiabučių namų renovacija didelio optimizmo šilumininkams nežadina. Tai, kas gerai gyventojams, nelabai paranku šilumos gamintojams.

A.Šniepio skaičiavimais, re­­novuoti namai šilumos su­nau­doja perpus mažiau už ne­renovuotus, o mažėjančios ši­lumos gamybos apimtys klam­pina įmonę į nuostolius.

„Suskaičiavome, jog vieną mėnesį dėl to negavome 8 tūkst. Eur. Mums tai yra nuostolis“, - guodėsi Šilumos tink­lų vadovas.

Per du etapus Šilalėje žadama renovuoti 18 namų. Tačiau kol kas šis procesas juda labai lėtai, ir dabar baigiasi tik pirmojo etapo darbai - gegužę turi būti priduotas eksploatuoti paskutinis atnaujintas daugiabutis.

Valdžia tyli, bet ateityje gali pasireikšti visiškai nepageidaujamas kainų kilimo efektas. Kuo daugiau renovuotų namų, tuo brangesnė gali tapti šiluma, nes mažesniam kiekiui šiluminės energijos pagaminti reikės tokių pat pastovių išlaidų. Šilumos gamybos sąnaudose kuro kaina sudaro tik trečdalį, visa kita - pastovios išlaidos.

Nenori gerti chloruoto vandens

UAB „Šilalės vandenys“ per­nai eksploatavo 200 ki­lo­metrų vandentiekio ir 100 km nuotekų tinklų. Pristatydamas tarybai praėju­sių metų veik­los ataskaitą, direktorius Ed­mundas Auš­kalnis sviedė ak­menį į gyventojų daržą: „Žmo­nės yra nevalyvūs, viską meta į kanalizaciją kaip į šiukšlinę, todėl per savaitę po kartą turime valyti visas 45 siurblines“.

auškalnis

Bet tikrai ne dėl gyventojų nevalyvumo įmonė pernai „uždirbo“ 103 tūkst. Eur nuostolių. Direktoriaus teigimu, nuostolis yra „popierinis“, nes suskaičiuotas dėl amortizacijos.

„Pinigų turime, sąskaitoje li­ko, tačiau nuostolis vis tiek skai­čiuojamas“, - savivaldybės tary­bai aiškino bendrovės vadovas.

Pernai UAB „Šilalės vande­nys“ pirko automobilį, dvi priekabas, signalų imtuvą ir kitokio ilgalaikio turto už 24 tūkst. Eur. E.Auškalnis įsitikinęs, jog šiemet įmonės finansinė padėtis dar labiau pagerės.

Bet kitaip ir negalėtų būti, nes nuo kovo 1 d. Šilalėje įsigaliojo naujos, bene 20 proc. didesnės, vandens pardavimo bei nuotekų tvarkymo kainos.

Kita vertus, ne viskas taip gražu, kaip norima parodyti. Štai pajūriškiai itin vangiai jungiasi prie vandentiekio ir kanalizacijos tinklų, nors tapti centralizuotai tiekiamo vandens vartotojais jie privalo iki šių metų pabaigos. Antraip įmonė gali netekti dalies vandentvarkai skirtos Europos Sąjungos paramos. Savivaldybės vadovams lankantis seniūnijose, Tenenių gyventojai skundėsi labai pras­ta vandens kokybe bei tvirtino, jog chloruoto vandens neįmanoma naudoti mais­tui, jis bjauriai smirdi.

E.Auškalnis sutiko, kad Te­neniuose vandens kokybė išties kelia rūpesčių: jame yra organinių dalelių, todėl išgaunamas vanduo turi gleivių, nuo jų atsiranda puvėsių kvapas. Dėl to esą kaltas durpėtas dirvožemis.

„Nėra kitos išeities, tik ieškoti vietos kitai vandenvietei. Bet nežinome, ar ir kitoje vietoje išgausime geresnį vandenį. Važiuojame į Tenenius kelis kartus per savaitę, nors nieko negalime padaryti“, - skundėsi vietos politikams E.Auškalnis.

Direktoriaus nuomone, chlo­ruotas vanduo - ne tokia jau ir didelė bėda.

„Miestuose dar ne tiek chloruoja, o mes vos vienoje vandenvietėje tą nuolat darome, kitur - tik profilaktiškai“, - teisinosi E.Auškalnis. 

Daiva BARTKIENĖ

Lietuvos vicečempionė gyvena Kaltinėnuose

Kaltinėniškė Ūla Ivinskytė, kaip ir daugelis jos bendra­amžių, yra paskendusi paaugliškuose rūpesčiuose: mo­kykla, namų darbai, būreliai, draugai, internetas, mu­zika, mada... Mergaitė - kaip ir visos, pamanysite. Tačiau Ūla, kukli mergaičiukė iš provincijos, šį pavasarį pasipuošė visai nekukliu titulu - Lietuvos kyokushin karate čem­pionate iškovojo jaunučių vicečempionės vardą. Nuo septynerių sportuojančiai kaltinėniškei treneriai prognozuoja puikią ateitį.

Trapiame kūne – tvirta siela

Prieš nutraukdamas Ūlos treniruotę ir pakviesdamas ją pokalbiui iš sporto salės, treneris Gintaras Cemnalianskis įspėjo: ji - labai kukli. Kukli, bet kieta.

„Ūla yra mūsų fenomenas. Per savo darbo praktiką esu treniravęs ne vieną Lietuvos, Europos čempioną. Daug bu­vo ir tų vadinamų čempionų, tačiau Ūla - išskirtinė. Ji dvejus metus iš eilės yra antra Lietuvoje. Čempionatuose da­lyvauja nuo dviejų iki penkių šimtų sportininkų, todėl tapti Lietuvos čempionato prizininku ar čempionu yra ne taip paprasta. Gal netgi sunkiau nei Europos čempionu, kadangi mūsų sportininkai yra išties aukšto lygio. Jei laimi Lietuvoje, Europoje turi tikrai nemažai šansų. Ūla yra labai stipri sportininkė. O reikia nepamiršti, jog mes treniruojamės vos du kartus per savaitę.

Mergaitė iš kaimo sportuoti į Šilalę važinėja jau šešti metai. Jau vien tai parodo jos tvirtą būdą bei užsispyrimą. Treniruotis pradėjo gal septynerių, buvo nedrąsi, nekalbi ir tik žiūrėjo didelėmis akimis. Tačiau ko jau ko, bet darbštumo jai nepaskolinsi. Darbštumas bei kuklumas yra pagrindinės Ūlos savybės, kurios padeda siekti gerų rezultatų“, - šiltai apie savo auklėtinę kalba G.Cemnalianskis.

Taip, kuklumo iš Ūlos išties neatimsi. Tikėjausi tarpduryje išvysti savimi pasitikinčią, tvirtą, aukštai galvą iškėlusią Lietuvos vicečempionę, o atskubėjo mergaičiukė su plačia vaikiška šypsena veide. Todėl net keista, kaip ant tatamio ji virsta vieną po kito varžovus triuškinančia kovotoja. Tačiau tas kuklumas Ūlai tinka, ir kalbantis nejučia imi tuo gėrėtis - suvoki, jog seniai bematei nuoširdų, aplinkos nesugadintą, „nepasikėlusį“ pa­­auglį.

Ūla klesteli ant kėdės ir ima pasakoti, kaip jai šovė mintis lankyti karate. Tikrai smalsu, visgi toks sportas - anaiptol ne mergaitiškas.

Kovoje dėl čempionės vardo – apmaudi klaida

„Iš tikrųjų tą sugalvojau ne aš, o mama. Perskaičiusi skelbimą, kad Šilalėje prasidėjo tokios treniruotės, pasiūlė pabandyti. Pagalvojau: kodėl gi ne? Taip nuo antros klasės jau šešti metai negaliu be karate gyventi“, - šypsosi Ūla.

O kaip gi dėl kreivų žvilgsnių bei pasakymų, jog šis sportas mergaitei galbūt netinka? Paauglė neslepia, kad šis stereotipas ją persekioja nuo pirmos treniruotės. Daug kas stebisi, kaip iš pažiūros trapi šviesiaplaukė nusprendė kumščiuotis ir spardytis. Ypatingai sutrikę buvo Ūlos bendraklasiai. Tačiau turėdama savus įsitikinimus bei tvirtą mamos, močiutės ir sesės palaikymą, mergaitė į tokias pastabas nekreipia dėmesio. Ūla nė už ką nesutinka, kad šis sportas skirtas vien vyrams, ir net nebando slėpti: ji ant tatamio yra patiesusi ne vieną vyriškos giminės atstovą. o silpnesnių bendraamžių berniukų už save sutinka dažnai...

Tiesa, varžybų metu kovoti tenka tik su mergaitėmis. Ir su pačia savimi. Kaltinėniškė prasitaria, jog nusiteikti rung­tynėms kartais būna neleng­va, apima didelis jaudulys bei nerimas. O jeigu nepavyksta susitvarkyti su emocijomis, sunkios treniruotės ir alinantis darbas gali nueiti šuniui ant uodegos. Bet akivaizdu, kad Ūla jau atrado būdą, kaip maksimaliai susikoncentruoti. Tai byloja jos pasiekimų sąrašas: Lietuvos kyokushin karate taurės varžybų fi­­na­lo, Lietuvos kyokushin karate vaikų čempionato ir  Moksleivių kyokushin karate taurės finalo III-iosios vietos, Vakarų Lietuvos kyo­kushin karate varžybų, kyo­kushin karate moksleivių tau­rės varžybų finalo, Ma­ri­jampolės savivaldybės kyokushin karate pirmenybių ir Lietuvos kyokushin karate jaunučių čempionato II-osios vietos bei pelnytas kyokushin karate klubų taurės „Taurus vs Shin“ nugalėtojos vardas.

Didžiausiu savo pasiekimu Ūla laiko balandžio mėnesį iškovotą Lietuvos kyokushin karate jaunučių čempionato sidabrą. Įdomu, o kartu ir apmaudu tai, jog pritrūko vos pusės taškelio, kad ji būtų pasipuošusi aukso medaliu.

„Buvo dvi kovos, keturios varžovės. Finale susitikau su marijampoliete Samanta. Jė­gos buvo vienodos, rezulta­tas - lygus. Teko daryti pratęsimą. Mano varžovė laimė­jo turėdama puse taško dau­giau, nes nežinau, kaip, bet pačioje pa­ba­igoje praleidau nedidelį brūkštelėjimą per skruostą... Ir viskas, tik dėl to likau ant­ra“, - dabar jau be apmaudo kalba sportininkė.

Beje, ji tvirtina dar prieš išvažiuodama į čempionatą pasakiusi sau, jog be antros vietos negrįš. Gal kitąsyk vertėtų pasižadėti negrįžti be pir­mosios?

Pusiaukelėje iki juodojo diržo

Su tokiu rezultatu, kokį pasiekė Ūla, atsiveria tiesus kelias į Europos čempionatą. Deja, kol kas tam koją kiša amžius - kaltinėniškė tokio masto varžyboms dar per jauna. Tačiau keturiolikmetė nosies nenukabina - juk viskas prieš akis.

Ūla prisipažįsta dar nedrįstanti svaidytis skambiais pareiškimais dėl ateities, studijų pasirinkimo, bet žino vie­na - karate iš jos gyvenimo niekur nedings. Bent jau kol nepasieks juodojo diržo.

Šiuo metu Ūlos kimono juo­sia geltonas diržas su žalia juostele. Tai - maždaug pu­siaukelė juodojo link. Iki jo li­ko išsilaikyti žalio, žalio su ruda juostele, rudo, rudo su juoda juostele ir juodojo diržo kvalifikacinius egzaminus. Septintokė įsitikinusi, jog iki mokyklos baigimo to įgyvendinti nespės, bet sako, kad  savo tikslo neišsižadės ir studijuodama.

Siekti aukštojo mokslo Ūla sako norinti tik Lietuvoje, tačiau kokią specialybę rinksis, dar neprognozuoja.

„Per anksti spręsti, nes ma­no norai greitai keičiasi. Kažkada sakiau, kad būsiu ar­chitektė, vėliau norėjau tap­ti stomatologe, o dabar at­rodo, jog nei to, nei to nestudijuočiau“, - juokiasi mergina ir prisipažįsta, kad labiausiai sekasi užsienio kalbos, dailė.

Ūla treniruojasi du kartus per savaitę. Prieš rimtas varžybas treniruočių skaičius iš­­auga, todėl tenka važinėti į Tau­ragę. O ir iki Šilalės iš Kaltinėnų du sykius pirmyn atgal suvažinėti ryžtųsi toli gražu ne kiekvienas vaikas. Ūla neslepia, kad ir ji kartais norėtų patingėti, galvą kvaršina pamokos, namų darbai, būreliai. Bet var­dan savo pomėgio ji galėtų ir kalnus nuversti. Be to, jau įprato prie tokio ritmo, tad ir atstumas nuo namų iki sporto salės nebeatrodo didelis. Juo labiau, kad draugiją palaiko artimas žmogus - į treniruotes vežioja močiutė Biruta.

Nors apie sportinę ateitį Ūla kalba nedrąsiai, treneriai įsi­tikinę, kad ji gali pasiekti daug. Sportininkė išduoda tu­rinti dvi svajones: lygiuotis į Lietuvos karate čempionę Margaritą Čiuplytę bei aplankyti šios sporto šakos tėvynę Japoniją. 

Jei Ūla ir toliau bus tokia darbšti, kantri ir užsispyrusi, jos troškimai neabejotinai išsipil­dys.

Birutė PALIAKIENĖ

Autorės ir klubo „Taurus“ nuotr.

karate

Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą