Ar atgims Kalvarijų kryžiaus kelias Tūbinėse?

Po 12 stoties koplyčios rekonstrukcijos 2016 m. Po 12 stoties koplyčios rekonstrukcijos 2016 m.

Prieš porą metų Tūbinėse dabar šiau­liš­kio, bet iš šio kaimo kilusio Benjamino Bendiko iniciatyva buvo atstatytas pamink­las Vytautui Didžiajam. Šią vasarą B. Ben­dikas savo tėviškėje norėtų padaryti dar vieną gerą darbą - atstatyti neišlikusias Tū­binių Kalvarijų koplyčias.

Tūbinėse buvo 14 Kalvarijų koplyčių. Pasak B. Bendiko, išlikusios yra dvi didelės prie bažnyčios ir kapinėse bei keturios mažos, iš kurių dvi reikia rekonstruoti. O tai reiškia, jog iš viso reikėtų atstatyti 8 koplytėles. Tai būtų turtingos Tūbinių istorijos įprasminimas.

„Šilalės parapijos klebonas kun. Algis Genutis mano, kad, atsiremiant į surinktą istorinę medžiagą bei atliktus darbus, laikas įrengti Tūbinėse šio krašto  istorinės  atminties muziejų. Aš tikiuosi, jog  bend­ruomenė tam tikslui surastų patalpas”, - sako buvęs tūbiniškis. 

Jo teigimu, Tūbinių Kalvarijų koplyčių atstatymo projektas  techniškai nėra sudėtingas. Ta­čiau planuojamas atstatyti ob­jektas yra svarbus istorine, re­ligine prasme ne tik visiems ti­kintiesiams, bet ir bažnyčiai bei krašto istorijai.

„Žinoma, kad koplyčios rūsyje yra palaidoti vieno iš 1831 m. sukilimo Žemaitijoje vadovo generolo Anupro Jace­vičiaus tėvai bei artimieji. O istorijos šaltiniai byloja, jog 1831 m. sukilimas epizodiškai palietė ir Tūbines. Tad manau, kad tai turi būti tinkamai įprasminta“, - įsitikinęs aktyvus kraštietis.

B. Bendikas sako, jog entu­ziazmo semiasi iš bendraminčių, pri­tariančių šio projekto įgyven­dinimui.

„Pernai gavome rajono vadovų patikinimą, kad jie palaikys mūsų iniciatyvą, jeigu bus parapijos tikinčiųjų ir bažnyčios pritarimas. Galiu už­tikrinti, jog kun. A. Genutis rūpinasi Kalvarijų koplyčių atstatymu, ne kartą apie tai su juo kalbėjome. Yra ne­mažai ir eili­nių žmonių, ku­rie neabejoja šio projekto sėk­me. 2016 m. vasarą kartu su kraštiečiais Zigmu Ast­raus­kiu, Juozu No­reika, Sta­siu Tri­joniu bei kitais surengėme aplinkinių kaimų gyventojų apklausą. Pri­ta­rimą parašais jau yra patvirtinę daugiau kaip 160 žmonių. Tū­binių bažny­čioje esan­čiuo­se apklausos la­puose para­pi­jiečiai ga­­li ir šiuo metu pa­reikš­ti savo nuomonę šia tema”, - pasakoja B. Ben­­dikas.

Jo teigimu, koplytėlių atstatymo techninį projektą, kuris finansuojamas iš privačių lėšų, rengia šiaulietis architektas Antanas Plai­pa, o visą kitą medžiagą ruošia jaunas kraštovaizdžio architektas Antanas Vėlavičius iš Klaipėdos. Jo seneliai, tėvai ki­lę iš Kiaukų, todėl jis suteikia itin didelių nuolaidų.

„Projektavimo darbus ir jų įgyvendinimą išskyrėme į du etapus. Pirmajame planuojame rekonstruoti bei atnaujinti išlikusius objektus, koplytėles, varpinę ir kt., o antrajame imtis naujų 8 koplyčių. Be to, dar reikės sutvarkyti ir teritoriją. Techninis projektas turėtų būti baigtas liepą – rugpjūtį“, - tikisi B. Bendikas.

Jis džiaugiasi, jog, apmokant už 5 metalinių kryžių pagaminimą ant 4 išlikusių koplytėlių bei varpinės, prisidėjo kraštiečių Trijonių iš Driežų, Kvederių iš Paakmenio, Jur­gučių ir No­reikų iš Kiaukų, Bendikų iš Brokštėnų šeimos, taip pat J. No­­reikos šeima iš Nat­kiškių (Pa­gė­gių sav.). Jis dėkoja ir kalvystės meistrui Ri­mui Kelp­­šai, kuris pagamino 5 kryžius-saulutes. Kadangi jis suteikė nuo­laidą, už likusius pinigus dar buvo padarytos 5 žvakidės, kurios bus naudojamos Tū­binių bažnyčios fun­datorių ka­pa­­vie­tė­je.

„Realu, kad iki birželio 1 d., suderinus su architektu, kryžiai ant koplyčių bus pastatyti. Mes, kraštiečiai, galvojame, jog ir tūbiniškiai bei aplinkinių kaimų pa­rapijiečiai prisidės prie šio projekto įgyvendinimo“, - sako gražios idėjos iniciatorius.

Jis viliais, kad prie jos įgyvendinimo prisidės ir savivaldybė, galbūt paieškosianti lėšų, pa­vyz­džiui, Europos Są­jun­­gos struktūriniuo­se fonduose ar kituose šaltiniuose.

„Juk Tūbinių Kalvarijų kryžiaus kelias su 14 stočių kop­­lyčiomis buvo vienintelis Ši­la­lės krašte”, - primena B. Ben­di­kas.

Jis teigia norintis, jog koplyčios atgimtų valstybės atkūrimo 100-mečiui, 2018 m.

„Istoriniai šaltiniai byloja, kad pirmasis Kalvarijų kryžiaus kelias iškilmingai apvaikščiotas 1825 m. rugsėjo 14-ąją, Šv. Kryžiaus iškėlimo dieną. Vyskupo leidimas tam gautas 1824 m. kovo 8 d. Ir jis tebegalioja. Belieka atstatyti neišlikusias koplyčias, grąžinti Tūbinių Kalvarijų kryžiaus kelią į pirmykštį lygį ir šią tradiciją tęsti toliau. Reikia tik turėti kantrybės ir tikėti, jog bendromis jėgomis tai galime padaryti. O padaryti privalome, juk išlikusių didžiųjų kop­lyčių amžius siekia virš 190 metų. Turime kuo didžiuo­tis”, - neabejoja B. Bendikas.

Angelė BARTAŠEVIČIENĖ

Nuotr. iš pašnekovo archyvo

Tūbinių Kalvarijų kryžiaus kelio schema

Atnaujinta Penktadienis, 05 gegužės 2017 10:03